Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 april 2001

Ny konvention om radioaktivt avfall

Den internationella konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft i juni 2001. Konventionen omfattar bl a skydd mot strålning, olycksberedskap och slutförvaring av kasserade slutna strålkällor.

2001-04-10
Ny konvention om radioaktivt avfall
Den internationella konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft i juni 2001. Konventionen omfattar bl a skydd mot strålning, olycksberedskap och slutförvaring av kasserade slutna strålkällor.

Internationella atomenergiorganet i Wien – IAEA – har meddelat att Konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall kommer att träda i kraft den 18 juni 2001. Idag har 25 stater biträtt konventionen bl a Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Den svenska texten återfinns i Regeringens proposition 1997/98:145 bilaga 59. Målet för avfallskonventionen som de beskrivs artikel 1:

– att uppnå och vidmakthålla en hög säkerhetsnivå avseende hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall över hela världen genom att förstärka nationella åtgärder och internationellt samarbete innefattande, där så är lämpligt, säkerhetsanknutet tekniskt samarbete,

– att säkerställa att det, under alla faser av hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall, finns effektiva skydd mot möjliga faror så att individer, samhälle och miljön skyddas från skadliga verkningar av joniserande strålning, nu och i framtiden, på ett sådant sätt att behoven och strävandena hos dagens generation tillgodoses, utan att äventyra möjligheten för kommande generationer att tillgodose sina behov och strävanden,

– att förhindra olyckor med skadliga strålningsverkningar, och att begränsa deras skadeverkningar, om de ändå skulle inträffa under något skede av hanteringen av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall.


Konventionen skall enligt artikel 3 tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle som härrör från driften av civila kärnkraftsreaktorer och vid hantering av radioaktivt avfall från civil användning. Den skall inte tillämpas på avfall som innehåller endast naturligt radioaktiva ämnen och som inte härrör från kärnbränslet kretslopp såvida det inte är fråga om en kasserad sluten strålkälla eller har förklarats utgöra radioaktivt avfall i enlighet med syftena i konventionen. Använt kärnbränsle som förvaras på upparbetningsanläggningar som ett led i upparbetningsaktivitet, omfattas inte av konventionen, såvida inte den fördragsslutande parten förklarar att upparbetning utgör en en del av hanteringen av använt kärnbränsle.

Konventionen skall inte tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall inom militära och eller försvarsinriktade program, såvida det inte har förklarats utgöra använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall i enlighet med syftena med denna konvention av den fördragsslutande parten. Emellertid skall denna konvention tillämpas på säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle eller radioaktivt avfall från militära eller försvarsinriktade program, om och när sådana material slutgiltigt har överförts till och hanteras inom uteslutande civila program.

Av särskilt intresse för SSI är de bestämmelser som återges i artikel 24 om strålskydd under drift av anläggningar (de ansluter sig till ICRP:s senaste strålskyddsrekommendationer) och artikel 25 om olycksberedskap. Enligt artikel 28 omfattas även kasserade slutna strålkällor av konventionen.

Upplysningar: Docent Carl-Magnus Larsson, Tel 08-7297100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera