Artikel från SSI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 november 2000

Slutförvar för använt kärnbränsle

Industrins säkerhetsanalys ger tillräckligt underlag för att gå vidare med lokalisering av slutförvar

2000-11-14
Pressmeddelande
Industrins säkerhetsanalys ger tillräckligt underlag för att gå vidare med lokalisering av slutförvar
Efter att ha granskat SR 97, d.v.s. kärnkraftsindustrins senaste säkerhetsanalys för ett slutförvar för använt kärnbränsle konstaterar Statens kärnkraftinspektion, SKI och Statens strålskyddsinstitut, SSI, att säkerhetsanalysen ger en allsidig belysning av de flesta säkerhets- och strålskyddsfrågor men att analysen också har en del brister som måste rättas till i senare skeden av platsvalsprocessen.
Regeringen krävde 1996 att SKB skulle genomföra en säkerhetsanalys och att den skulle granskas av myndigheterna innan SKB får gå vidare med nästa steg i lokaliseringsprocessen, d.v.s. platsunder-sökningar med provborrningar i minst två kommuner. SR 97 är SKB:s svar på regeringskravet. SR 97 beskriver hur säkerheten fungerar på lång sikt i ett slutförvar av KBS-3-typ (bränslet placeras i kapslar av koppar och järn som omges av bentonitlera i tunnlar på ca 500 meters djup i svensk berggrund).
SKI och SSI har tillsammans granskat SR 97 och kommit fram till bland annat följande slutsatser:
SKI och SSI ser inga hinder för att KBS-3-metoden skulle kunna uppfylla de säkerhets- och strålskyddskrav som myndigheterna ställer.
SKB har visat att man har de metoder som behövs för att utvärdera säkerheten men metoderna behöver utvecklas ytterligare inför kommande steg i platsvalsprocessen.
Framtida analyser bör bland annat i högre grad ge underlag för vilka krav som ska ställas på platsundersökningar och mer utförligare behandla ogynnsamma förhållanden i slutförvaret.
SR 97 är ett av flera underlag som myndigheterna behöver för att kunna yttra sig till regeringen om SKB bör få inleda platsundersökningar. Ett annat underlag som är nödvändigt är kompletteringarna av SKB:s senaste forskningprogram FUD 98. Dessa kompletteringar kommer SKB att lämna till SKI i december i år.
SKI kommer därefter att granska redovisningen och inhämta synpunkter från bland annat SSI.Granskningen förväntas vara klar i början av sommaren nästa år.
Mer information att läsa:
Se hemsidan: www.ssi.se
Granskningsrapport SR 97.pdf (124 sidor, 530K)
Sammanfattning SR 97.pdf (17 sidor, 200K)
Faktablad SR 97.pdf(2 sidor, 100K)
Ytterligare upplysningar:
Stig Wingefors, kärnavfallsavdelningen, SKI. Tfn: 070-757 02 12
Björn Hedberg .Hedberg@ssi.se>, avdelningen för avfall och miljö, SSI. Tfn: 08-729 72 51, mobil 0733-400 438
Susanne Carlberg, stf informationschef, SKI. Tfn: 08-698 84 09 eller 070-606 84 09
Britt Ekman .ekman@ssi.se>, informationschef 08-729 71 34 eller 0709 – 720 797

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera