Ungdomar kan bli mer delaktiga i socialsekreterares beslut.
Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ungdomar som placeras i familjehem kan brottas med en rad funderingar och frågor om framtiden. Med hjälp av workshops, storytelling och rollspel kan unga bli mer delaktiga i beslut som rör deras liv, visar forskning.

Enligt Socialstyrelsen var 19 400 ungdomar familjehemsplacerade i Sverige år 2020. Hur en flytt upplevs är individuellt, men många unga tycker att besluten fattas över deras huvuden.

Forskare vid Stockholms universitet har nu undersökt hur socialtjänsten kan bli mer personcentrerad. I olika delprojekt har de haft fokus på unga, äldre och människor som brottas med psykisk ohälsa.

– Allt handlar om delat beslutsfattande. I forskningsprojekten har jag bidragit både till metodsidan och till det som kallas artefaktutveckling. Det handlar om att använda artefakter som en lösning. Vi har jobbat med deltagande design, en metodik som har lång tradition inom forskningsämnet Människa–datorinteraktion, säger Ola Knutsson som är forskare vid institutionen för data- och systemvetenskap.

Storytelling och rollspel

Inom deltagande design identifieras problem och konkreta lösningar arbetas fram  tillsammans med dem som är berörda. Tidigare handlade det mest om att designa it-system, men i takt med digitaliseringen har metoden breddats.

– I projektet som rör ungas boendesituation har vi haft flera workshops och bland annat använt oss av storytelling och rollspel. Oftast har vi arbetat antingen med ungdomar eller med personal inom socialtjänsten, men ibland har de båda grupperna varit med i samma workshop.

Kortlek blev samtalsstöd

Under projektets gång har flera prototyper tagits fram, både digitala och fysiska. Ett resultat av forskningen är en kortlek som kan fungera som stöd i samtalet mellan en ung person och handläggaren på socialtjänsten.

Varje kort behandlar viktiga frågeställningar om flytten till ett nytt boende. De kan hjälpa ungdomar att få koll på alternativen och känna sig mer delaktiga i besluten. Ett kort har texten ”Pausa samtalet” och påminner om den tuffa situation många upplever.

– Det finns studier som visar att människor mår bättre när de får vara delaktiga i sin egen vård. Därför känns den här forskningen extra viktig och intressant. Det finns en tydlig samhällsnytta och vi forskar nära praktiken, säger Ola Knutsson.

Ungdomar positiva till dialog

Hans intryck är att ungdomarna som deltog i studien är positiva till delat beslutsfattande. Några har uttryckt en brist på likabehandling – de ser kanske att vänner bemöts annorlunda av socialtjänstens handläggare.

Det skulle kunna korrigeras med ett bättre beslutsstöd och underlag för dialog, menar Ola Knutsson. Här kan till exempel samtalskorten komma in.

Från personalens sida anar dock Ola Knutsson ett visst motstånd. En del socialsekreterare tycker att individer måste bemötas på olika sätt eftersom deras bakgrund och behov skiljer sig åt. Men det finns också andra som har hört av sig efter projektets slut och undrat hur det går med utvecklingen av samtalskorten.

– FN:s barnkonvention är lag i Sverige sedan några år tillbaka, men delat beslutsfattande kräver mer resurser i form av tid. Jag tror också att det behövs andra arbetssätt – och ett attitydskifte i vissa fall, säger han.

Ungdomarna vill ha en app

Ungdomarna i studien har även uttryckt önskemål om en app som är lätt att använda. De har bidragit med innehåll till de prototyper som forskarna har tagit fram.

Forskarna tar nu med sig erfarenheterna in i nästa forskningsprojekt. Det handlar om utbildning för ett ökat samarbete mellan kommuner och regioner baserat på delat beslutsfattande.

– Myndigheter som arbetsförmedlingen och försäkringskassan är också viktiga att få med, men att vi forskare ska lösa alla samarbetsutmaningar mellan olika huvudmän är inte realistiskt, säger Ola Knutsson.

Ytterligare en satsning ska görs under våren för att få ut samtalskorten på bred front i Sverige.

– Om samtalskorten ska bli kontinuerligt använda behöver de handla om mer än placeringar och familjehem. De behöver ta upp de vanligaste frågorna som ungdomar har när de möter socialtjänsten. Det står också klart att ungdomarna vill ha en snygg, diskret och interaktiv app som fungerar i deras egna mobiler, säger han.

Artikeln är ursprungligen publicerad på Stockholms universitets webbplats.

Studie:

Co-designing a dynamic tool to enhance participation for young people: A participatory design project with young service users and social workers, Children and Youth Services Review. 

Kontakt:

Ola Knutsson, universitetslektor vid Stockholms universitet, knutsson@dsv.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera