Tema

Upphettning kan bli slutet för insekter

Insekter har svårt att hantera höga temperaturer. De drabbas lätt av överhettning. Både överlevnaden och förmågan att reproducera sig påverkas kraftigt av ökande temperaturer – även i områden högt uppe på norra halvklotet.

Insekter kan inte reglera sin egen kroppstemperatur, utan påverkas i stället starkt av temperaturen i den närmaste omgivningen. Forskare vid Lunds universitet har undersökt två närbesläktade arter av jungfrusländor i Sverige, och sett att sländornas överlevnad är hög vid relativt låga temperaturer, 15­–20 C°. Reproduktionsförmågan däremot, når sin topp vid temperaturer mellan 20 och 30 C° beroende på art.

– Vår studie visar att det finns en temperaturberoende konflikt mellan överlevnad å ena sidan och förmågan att fortplanta sig å den andra, säger Erik Svensson vid Lunds universitet.

Svårt hantera värmestress

Studien visar också att sländornas förmåga att hantera värmerelaterad stress är begränsad. Sländor är insekter och insekter är ryggradslösa djur. Ryggradslösa djur är växelvarma (kallblodiga) och beroende av yttre källor som solen eller varma stenar för att höja kroppstemperaturen. Till de växelvarma djuren hör även fiskar, groddjur och reptiler.

– Våra resultat visar att växelvarma djur kan drabbas av överhettning även om de lever långt upp på norra halvklotet och deras förmåga att buffra kroppstemperaturen mot stigande omvärldstemperaturer är begränsad. Resultaten utmanar också en populär teori om att djurs plasticitet, det vill säga deras individuella flexibilitet, kan hjälpa dem att överleva under svårare miljöförhållanden, säger Erik Svensson.

Så studera man sländor

Blåbandad jungfruslända (Calopteryx splendens), har fått sitt namn av de stora blå vingfläckarna hos hannarna som används av honorna när de väljer partner. Arten är vanlig i södra Sverige under sommarmånaderna och förekommer längs olika typer av rinnande vatten. Bild: Erik Svensson

För att studera sländornas anpassningsförmåga till temperaturförändringar i omgivningen, har forskarna använt sig av en kombination av fältstudier i södra Sverige och infraröd kamerateknik (termografi), en teknik som möjliggör att mäta individers kroppstemperatur under naturliga förhållanden. Detta kan sedan relateras till sländornas överlevnad och reproduktionsframgång.

Vetenskaplig artikel:

Selection on phenotypic plasticity favors thermal canalization, Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS

Upphettning kan bli slutet för insekter

 lästid ~ 2 min