Tema

Global fosforbrist försämrar förmågan att binda koldioxid

Jordens ekosystem absorberar nästan en tredjedel av de växthusgaser som släpps ut av människan. Med fri tillgång till näringsämnen skulle växterna binda ännu mer koldioxid. Forskare undersöker nu vad som begränsar växternas tillgång på kväve- och fosfor globalt.

Växter behöver vatten, solljus och koldioxid för att växa. Men också näringsämnen som kväve och fosfor.

Ju mer begränsade växter är av kväve och fosfor, desto mer koldioxid stannar i atmosfären, istället för att absorberas av skogar och andra ekosystem. Därför har forskare vid Lunds universitet fokuserat på hur kväve och fosfor påverkar olika ekosystems koldioxidupptag runt om i världen, och kartlagt de globala mönstren kring näringsbegränsningen.

Lindrar klimatförändringarna

– En bättre förståelse för hur ekosystemen begränsas av olika näringsämnen gör att vi kan uppskatta om dagens koldioxidupptag kommer att fortsätta eller försvagas i framtiden. Denna studie ger oss nycklar till vilken roll näringsämnen kan spela på olika platser och hur de påverkar framtida klimatförändringar, säger Anders Ahlström, naturgeografiforskare vid Lunds universitet.

Idag lindrar jordens ekosystem klimatförändringarna genom att absorbera cirka 30 procent av de växthusgaser som släpps ut av människan. Med fri tillgång till näringsämnen kan växter växa snabbare och därmed binda mer koldioxid från atmosfären.

Genom att samla 171 ekosystemstudier som mätt hur växter återupptar kväve och fosfor när de fäller sina blad på hösten eller före en torrperiod kunde forskarna gå vidare och kartlägga kväve- och fosforbegränsningen. Efter kvantifieringsarbete och omfattande metaanalyser kunde helt nya kväve- och fosforkartor över jorden tas fram.

Fosforbrist hämmar CO2-upptaget

– Det som förvånade mig mest var hur dominerande fosforbegränsning var globalt. Från ett svenskt perspektiv tänker vi kanske mest på kväve, som är mest begränsande här, säger Anders Ahlström.

Den nya studien visar att 43 procent av världens ekosystems koldioxidupptag begränsas av fosfor. Bara 18 procent begränsas av kväve medan 39 procent av det globala, skogliga koldioxidupptaget begränsas ungefär lika mycket av kväve och fosfor.

– Fosfor är ett näringsämne som är ändligt och bryts i gruvor, medan vissa växter kan ta upp kväve från atmosfären. I takt med att användningen av biomassa för mat och material ökar globalt kan det bli så att fosfor blir allt mer begränsande för skogarnas koldioxidupptag. Detta kan på sikt bidra till ökade halter av koldioxid i atmosfären och en snabbare takt på klimatförändringarna, säger Anders Ahlström.

Studien har letts av forskare vid Beijing Normal University och Stanford University. Förutom Lunds universitet har Utrecht University och Chinese Academy of Sciences deltagit i arbetet.

Vetenskaplig artikel:

Global patterns of terrestrial nitrogen and phosphorus limitation, Nature Geoscience

Kontakt:

Anders Ahlström, forskare vid Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet, anders.ahlström@nateko.lu.se

Global fosforbrist försämrar förmågan att binda koldioxid

 lästid ~ 2 min