Tema

Förutsägbar biltrafik är säkrast

Tanken är att avsaknaden av trafik­markeringar och trottoarkanter ska göra oss mer uppmärksamma. Men så fungerar det inte, visar en studie från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI. Ytor som är gemensamma för gående, bilar och andra trafikanter lockar till avkoppling, och då blir fotgängare ouppmärksamma på bilar.

Gemensamma ytor för gående, bilar och andra trafikanter, på engelska kallade shared spaces, ska inbjuda till ett levande stadsrum. Det kan till exempel vara ett torg där bilar tillåts att köra. Uppdelningen mellan oskyddade och skyddade trafikanter saknas genom att exempelvis trafik­markeringar och trottoarkanter har tagits bort. Tanken är att skapa en viss osäkerhet – som ska bidra till ökad trafiksäkerhet genom lägre hastigheter och större försiktighet.

Men den studie som VTI har gjort visar på motsatsen. Många gående upplever inte otrygghet. Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är de inte tillräckligt uppmärksamma på bilar. Enligt Christopher Patten, forskare på VTI, beror det på att den här typen av ytor inbjuder till avkoppling.

Tydliga zoner för fotgängare

– Vi kan inte vara både skärpta och avkopplade samtidigt. Grundtanken med shared spaces är att avsaknaden av uppdelning ska göra oss mer uppmärksamma, men platsen i sig lockar till avkoppling och gör oss ouppmärksamma på trafikrelevanta föremål.

Forskarna undersökte också hur en alternativ utformning av ytan, med eller utan stora blomkrukor som ersätter de borttagna markeringarna och trottoarkanterna, påverkade fotgängarnas upplevelse. Resultaten visade att människor i alla åldersgrupper upplevde en ökad säkerhet.

– Biltrafiken ska vara förutsägbar för fotgängare och utgå från de oskyddade trafikanternas förutsättningar och behov. Därför är gemensamhetsytor med tydliga zoner där fotgängare kan vistas i ett relativt bilfritt område att rekommendera, säger Christopher Patten.

Rapport:

Shared space – utifrån olika åldersgruppers perspektiv

Kontakt:

Christopher Patten, christopher.patten@vti.se

Förutsägbar biltrafik är säkrast

 lästid ~ 1 min