Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Reklam och kampanjer som Black Friday riskerar att minska människors politiska engagemang. Det visar en ny avhandling där över 2 800 amerikaner svarat på en webbenkät efter att de har tagit del av stadsmiljöer med eller utan reklaminslag.

– Antalet val som vi som konsumenter ställs inför har ökat mycket de senaste decennierna, och förmodligen blir de ännu mer närvarande i människors liv i framtiden. På det sättet är Black Friday ett exempel på en lång och omvälvande samhällsförändring, och den ser ut att förändra förutsättningarna för demokratin, säger Johan Wejryd, som skrivit en avhandling vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet.

I sin forskning har han undersökt i vilken utsträckning som konsumentval påverkar medborgarnas politiska engagemang och vilja att försöka påverka samhället. I en av studierna gör han ett experiment om effekter av att handla mat. Deltagarna delades in i grupper med olika slags frågor att svara på. Några deltagare fick frågor om hur de väljer och tänker när de handlar mat. När de här deltagarna sedan fick beskriva sitt politiska engagemang var de mindre villiga att engagera sig än de deltagare som inte funderat på att handla.

Vardagsval nöter på politiskt engagemang

– Själva minnet av att ha handlat mat verkar ha nött på engagemanget. Jag bad en grupp deltagare att berätta om när de valt mat utifrån politiska eller etiska övertygelser och till och med i den gruppen blev deltagarna mindre villiga att engagera sig när de påmint sig om sina konsumentval. Det var inte sämre för det politiska engagemanget att välja mat utifrån övertygelse än att välja utifrån till exempel pris, och kanske inte bättre heller. Den stora skillnaden hängde ihop med om man påmints om konsumentval eller inte.

En annan delstudie handlar om helt vanlig privat konsumtion och hur personerna i studien ser på olika samhällsfrågor beroende på vilka val de tvingats göra som konsument. I den studien fick 2 868 personer svara på frågor i en webbenkät som handlade om reklam.

Halva gruppen fick först ta del av en massa fotografier i stadsmiljö som innehöll mycket reklam, som annonstavlor, ljusskyltar och reklam på fordon. Den andra gruppen fick istället ta del av samma bilder men där reklamen har retuscherats bort. Efter det har båda grupperna fått svara på frågor som handlar om deras politiska engagemang, som huruvida de har tänkt rösta i allmänna val eller inte.

Reklambudskapen hämmar intresset för allmänna val

De som ställts inför miljön med många reklambudskap var mindre benägna att rösta i nästa val. De var mindre politiskt engagerade och mindre angelägna om att delta i samhället över huvud taget.

– Det har ett visst värde att få forma sin del av världen och inreda sitt liv som man önskar. Men om det sker på bekostnad av vår ansträngning och vårt ansvar för det gemensamma samhället är det ett demokratiproblem. Det finns viktiga saker som bara går att göra med gemensamt beslutsfattande. Det är större chans att sådana beslut blir av och att de blir bra om många människor är med och fattar de besluten, säger Johan Wejryd.

Det finns många möjliga orsaker till att konsumentvalen får människor att tappa sitt engagemang. Frågan om hur kopplingen ser ut är något som Johan Wejryd gärna vill forska vidare om. Han säger att i och med att konsumentval är så starkt närvarande i människors liv och att politiskt engagemang har en så stor betydelse för demokratin är det viktigt ur både ett vetenskapligt och ur ett bredare, samhälleligt perspektiv att ta reda på orsakerna bakom resultaten.

Är reklam och kampanjer som Black Friday dåliga för demokratin?

– Det ändrar inte villkoren för det demokratiska systemet. Men den här sortens konsumtionskampanjer är ett hinder för att få människor att förverkliga det vi skulle ha demokratin till. Jag menar inte att det är vår tid i butikerna som vi istället skulle ha lagt på politiska möten eller att vi annars skulle ha gett mer pengar till välgörande ändamål. Men om vi vill att människor ska vara med och styra den värld vi lever i, är det ett problem att vi ställs inför många konsumtionsval. Det gör att vi hamnar allt längre ifrån att genomföra det vi faktiskt vill med politiken, säger Johan Wejryd.

Avhandlingen:

On Consumed Democracy: The Expansion of Consumer Choice, Its Causal Effects on Political Engagement, and Its Implications for Democracy. Wejryd J (2018)

Kontakt:

Johan Wejryd, doktorand vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Johan.Wejryd@statsvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera