Bild: VTI
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Spårväg ska vara enkel, förutsägbar och lättförståelig. Nya spårvägslösningar måste baseras på att gaturummet anpassas för spårvägstrafik, menar VTI som sammanställt en rapport med rekommendationer vid ny- och ombyggnad av spårväg.

Spårvägstrafik är inte vanligt förekommande i Sverige vilket gör att det finns osäkerhet om hur den fungerar i stadsmiljö tillsammans med övriga trafikantgrupper. Många svenska städer har tidigare haft spårvägstrafik, men ökad bil- och cykeltrafik skapar nu fler konfliktpunkter mellan olika trafikantgrupper.

– Vi har formulerat funktionella rekommendationer för utformning och funktion när det gäller nya spårvägsanläggningar och ombyggnader av befintliga, för att skapa tydligare och enhetligare förutsättningar, säger Ragnar Hedström, forskare på VTI.

Olika städer ska ha olika spårväg
På grund av att olika städer har skilda förutsättningar kommer tekniska lösningar att variera mellan olika spårvägssystem. Utformningen måste garantera hög säkerhet och effektivitet för passagerare, personal samt personer och fordon som befinner sig nära spårområdet.

– I grunden måste det finnas en accepterad syn på att god stadsmiljö ska skapas, utan barriärer, där kollektivtrafik, gång och cykel kan samsas på ett säkert sätt. Biltrafiken måste ledas om till andra stråk. Spårvägen, liksom all trafikmiljö, ska vara tydlig, enkel, förutsägbar, gärna enhetlig och lättförståelig, säger Ragnar Hedström.

I de fall ett stadsbyggnadsprojekt inkluderar en spårvägslösning blir prioriteringar mellan olika trafikantgrupper allt viktigare. Det gäller att skapa en tydlig och förståelig trafikmiljö som går snabbt att uppfatta.

Att tänka på när en spårväg ska bli till:

  • Det bör finnas tydliga markmarkeringar som visar att detta är spårvägens område, här får andra inte uppehålla sig.
  • Det är viktigt att de som ansvarar för verksamheten och säkerheten, liksom entreprenörer, är väl insatta i det som gäller för att bedriva spårvägstrafik.
  • Föraren måste alltid kunna stanna på kortare sträcka än den som kan överblickas, det vill säga samma princip som vid busstrafik.
  • Hållplatser måste generellt vara överblickbara, tydliga och lätta att förstå. Det är även viktigt att analysera gångstråken till och från hållplatser.
  • Vid tät biltrafik på den aktuella gatan bör trafiksignaler användas för att skapa en säker övergång.
  • Det måste finnas tillräckligt stora väntytor för fotgängare mellan spårområdet och körbanor.
  • Spårvagnar och bussar vid samma plattform bör undvikas av flera skäl.
  • Spårvagnar ska ha prioritet i trafiksignalreglerade korsningar.
  • Cirkulationsplatser och vänstersvängande bilar är ofta svåra konfliktpunkter och bör därför undvikas.
  • Riskanalyser som underlag för förbättringsåtgärder bör vara ett naturligt inslag i verksamheten.

Rapporten:
Rekommendationer för funktionell utformning av spårvägssystem

Kontakt:
Ragnar Hedström T. 013-20 40 44

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera