Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

När en patient har långvarig kontakt med vården är det extra viktigt med patientdelaktighet, visar en studie från Örebro universitet. Och det grundläggande för patientdelaktighet ur patientens perspektiv är att bli sedd som en människa, och att bli lyssnad på.

Det är forskaren och distrikssköterskan Kristina Luhr, som testat ett nytt instrument för patientsäkerhet i ett grupprogram för symtomhantering på vårdcentraler i tre län. Den har framförallt inkluderat patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk hjärtsvikt.

– Grundläggande för patientdelaktighet ur patientens perspektiv är att bli sedd som en människa. Det instrument som jag har testat i min forskning är framtaget ur patientens perspektiv, säger Kristina Luhr.

Formulär med 12 påståenden
The Patient Preferences for Patient Participation (4P) är ett instrument för att mäta patientdelaktighet. Instrumentet är uppdelat i två delar, preferenser för framtida delaktighet och utvärdering av upplevd delaktighet. Patienten får kryssa i ett formulär med tolv påståenden som graderas på en fyrgradig skala.

– Det handlar bland annat om att bli lyssnad på. Hur viktigt det är för en själv att bli lyssnad på för att vara delaktig, och om man upplever sig ha blivit lyssnad på. Andra påståenden att ta ställning till gäller till exempel planering och förutsättningar för egenvård. 4P kan besvaras återkommande i den enskilda patientens vård och omvårdnad samt vid forskning, säger Kristina Luhr.

Hon har också använt sig av så kallade Think Aloud-intervjuer, vilket innebär att patienten läser högt och tänker och reflekterar högt kring ordval, utformning och innehåll kring instrumentet.

– Jag tror att även andra patientgrupper skulle ha användning av 4P i sin vårdkontakt. Exempelvis patienter med diabetes skulle kunna använda det i sin vårdplanering. Den gruppen patienter är återkommande i primärvård där 4P nu är prövat, säger Kristina Luhr.

Bra kunskaper för egenvård
Hon har även undersökt patientdelaktigheten i ett program för symtomhantering. Programmet baseras på en speciell pedagogik där patienten ses som en resurs. I studien ingick 14 grupper på nio vårdcentraler i Region Örebro län, Landstinget Dalarna och Landstinget i Värmland. Patienter som deltog i grupperna intervjuades i fokusgrupper och alla patienter besvarade 4P vid tre tillfällen.

– Patienterna delade med sig av sina erfarenhetsbaserade kunskaper. En vilja hos patienten att lära och att dela med sig av sina erfarenheter var en förutsättning för delaktighet. Genom att delta i programmet fick patienterna kunskaper och insikter som stärkte dem i egenvård och inför framtida vårdkontakter, avslutar Kristina Luhr.

Avhandling:
Patient participation from the patient’s preferences, that’s what counts

Kontakt:
Kristina Luhr, Distriktssjuksköterska vid Tybble vårdcentral i Region Örebro, kristina.luhr@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera