PCB och DDT är två av de första POP som blev ökända i Sverige då de visade sig vara en av huvudorsakerna bakom säldöden i Östersjön och att havsörnen var nära att dö ut.
Artikel från VTI

Små partiklar, bland annat från plaster, har visat sig vara ett hot mot livet i havet. Det finns dålig kunskap om varifrån de kommer, hur de sprids och hur mycket som hamnar i havet. Ett nytt VTI-projekt ska ta reda på hur partiklar och ämnen från vägtrafiken sprids i luft, mark och vatten.

Mikro- och nanopartiklar kan knyta till sig fettlösliga, svårnedbrytbara organiska föroreningar, så kallade POP (persistent organic pollutants), som ger negativa effekter för både djur och människor.

Vägtrafik leder till direkta utsläpp av POP genom avgaser, däck-, fordons- och vägslitage. Studier i Norge och Sverige tyder dessutom på att däckslitage och plastbaserade vägmarkeringar sannolikt är den största källan till mikroplaster i miljön.

– I detta projekt ska vi ta reda på hur vägtrafiken bidrar till att sprida mikro- och nanopartiklar samt ett urval av miljögifter, säger Yvonne Andersson- Sköld, professor på VTI.

Ska förklara spridning av partiklar
Partiklarna kan spridas till havet genom lufttransport, transport med sediment och ytvatten, till exempel i åar och andra vattendrag, som i sin tur förorenats genom dagvatten och avloppsreningsverk. I studien ingår att försöka förklara hur spridning och transport av och nano- och mikropartiklar samverkar i luft, mark- och vattenmiljöer.

POP, nano- och mikropartiklar påverkar miljön

Mikropartiklar är mindre än 5 mm i diameter och nanopartiklar är mindre än 0,1 μm. Partiklarna kan knyta till sig långlivade organiska miljögifter, persistent organic pollutants (POP). POP har negativ inverkan på både människor och djur då de kan vara cancerframkallande, hormonstörande, ha negativ påverkan på centrala nervsystemet och påverka immunförsvaret.

Forskarna ska också bedöma hur effektiva ett urval åtgärder är för att minska utsläppen redan vid källan. Denna kunskap kommer att vara till nytta för kommuner, väghållare, vägentreprenörer, dagvattenhanterare, avloppsreningsverk och dricksvattenproducenter som påverkas av belastning på sjöar och vattendrag.

– Studien kommer vara av stor betydelse för att minska belastning och risker förknippade med mikro- och nanopartiklar samt miljögifter i Östersjön och andra havsområden, säger Yvonne Andersson-Sköld.

Formas (Forskningsrådet för miljö, ariella näringar och samhällsbyggande) finansierar projektet med tre miljoner kronor. Studien kommer att vara kopplad till VTI:s regeringsuppdrag om mikroplaster från transportsektorn. Projektet är ett samarbete med Chalmers och ska slutredovisas i mars 2021.

Kontakt:
Yvonne Andersson-Sköld, VTI, 031-750 26 22

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera