Artikel från Linköpings universitet

Behovet av nya bostäder är rekordstort och utmaningen är att bygga snabbt och med hög kvalitet utan att byggkostnaderna skenar. Forskare inom bygglogistik har studerat fyra olika typer av produktionssystem för att bistå byggbranschen. Slutsats: produktionssystemen är bra på olika saker.

Meningen med Henric Jonssons doktorsavhandling är att ge byggföretagen stöd i att utforma sin produktionsstrategi så att den möter kraven från marknaden på bästa sätt.

– Olika produktionssystem är bra på olika saker, det beror helt på vad marknaden vill ha och vad kunderna efterfrågar, konstaterar Henric Jonsson, som inom kort försvarar sin avhandling inom ämnet bygglogistik, Linköpings universitet, campus Norrköping.

Olika grad av prefabricering
I avhandlingen har han studerat fyra olika typer av produktionssystem, med olika grad av prefabricering i fabrik, för flerbostadshus:

  • Traditionell platsbyggd produktion, där majoriteten av arbetet utförs på byggarbetsplatsen
  • Prefabricering utan förmontage, där vissa element förtillverkas och monteras på plats
  • Prefabricering med förmontage, där en större andel görs i fabrik och monteras på plats
  • Modulbyggande, där volymmoduler med färdiga ytskikt (ytskikt, golv och tak), kök med mera tillverkas och monteras i fabrik för att sedan sättas samman på byggplatsen

 

Forskarteamet har analyserat graden av kundanpassning av husen och kopplat detta till graden av prefabricering med hjälp av en beslutsmatris som kategoriserar de olika produktionssystemen för produktion av flerbostadshus. Se bilden ovan.

Siktet på matrisens diagonal
– För att produktionssystemet ska fungera på ett bra sätt bör det vara positionerat på, eller i närheten av, matrisens diagonal. Hamnar man för långt från diagonalen finns risken att man tappar i effektivitet och blir utkonkurrerad av produktionssystem som är bättre positionerade i matrisen, säger Henric Jonsson.

Som pilarna till höger om matriser visar finns det en balans mellan produktivitet och flexibilitet. Medan produktion på byggarbetsplatsen är flexibelt och ger stort utrymme för kundanpassning och stor variantbredd har produktionssystem med hög grad av industrialisering, exempelvis modulbyggande, låg flexibilitet men kan å andra sidan produceras snabbare och till en lägre produktionskostnad.

– Den stora flexibiliteten i traditionell produktion är lämplig att använda om det finns krav på husets utformning, men detta ger högre kostnader och längre ledtider. Industriellt byggande är bra när kunden tycker att leveranstid och pris är viktigare än kundanpassning. Vilket produktionssystem som är effektivast beror alltså i hög grad på vad marknaden efterfrågar, säger Henric Jonsson.

Studie tillhandahåller också mätetal för olika produktionssystems förmåga att möta marknadskrav inom områdena kvalitet, leveranstid, leveransprecision, produktionskostnad och flexibilitet.

Gjorde huset mer flexibelt
Henric Jonsson har även studerat en förändring av en produktionsstrategi för en industriell byggare. I detta fall handlade det om ett produktionssystem som producerade standardiserade hus i fabrik med modulbyggande. För att kunna ta en större marknad och bygga mer stadsnära var de tvungna att göra huset mer flexibelt.

– Markpriserna blir högre närmare stadskärnan och man behövde då öka produktflexibiliteten, exempelvis bygga med fler våningar och större hus, för att kunna utnyttja marken bättre, berättar Henric Jonsson.

Studien belyser vikten av att ta hänsyn till att ett produktionssystem för en industriell husbyggare består av två separata produktionsprocesser, en i fabriken och en på byggarbetsplatsen.

– I det fallet vi studerade blev det en obalans mellan processerna. Stort fokus lades på att förändra processen i fabriken och nästan inget alls på processen på byggarbetsplatsen, när det i själva verket var på byggarbetsplatsen som förändringen hade störst effekt. Ska en förändring genomföras måste man göra en analys av var förändringen får störst effekt för att implementeringen av den nya strategin ska bli effektiv, säger Henric Jonsson.

Samtliga studier i avhandlingen är utförda i nära samarbete med byggföretag för att resultaten ska vara direkt användbara och ge beslutsfattare ett bra underlag för att effektivisera bostadsbyggandet.

Studien:
Production strategy in project based production within a house-building context, Henric Jonsson, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet 2018.

Kontakt:
Henric Jonsson, henric.jonsson@liu.se, 070-369 27 83
Professor Martin Rudberg, martin.rudberg@liu.se, 013-28 15 66

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera