Artikel från VTI

Oklara regler får cyklister att både känna osäkerhet och att bryta mot reglerna, visar en enkätstudie från VTI. Forskarnas rekommendation är att anpassa reglerna och infrastrukturen efter cyklisterna istället.

Forskarna på VTI har studerat samband och underliggande faktorer gällande regelkunskap, regelefterlevnad och informella regler bland cyklister. Resultaten visar att deltagarna i studien har relativt goda kunskaper om regler, i varje fall när det gäller beteenden som är förbjudna.

– Ändå uppger många att de är osäkra på reglerna kring cykelöverfarter och andra korsningspunkter, övergångsställen, trottoarer och cirkulationsplatser. De anser att reglerna är oklara, säger Sonja Forward, forskare på VTI.

Vill komma fram fort
Cyklister som uppger att de vill komma fram så fort som möjligt väljer ofta flexiblare färdvägar, till exempel att cykla på övergångsställe, trottoar/gång­bana och bilväg, oavsett om det är tillåtet eller inte. De uppger i större utsträckning att det är vanligt att de låter bli att stanna vid rödljus och stopplikt än vad de långsammare cyklisterna gör.

Det som starkast förklarar ett regelbrott är om cyklisten medvetet struntar i de regler som gäller, därefter kommer förklaringsvariablerna dålig regelkunskap och ålder. Ju färre regler deltagarna känner till desto vanligare är det att de bryter mot reglerna.

– Det behövs en mer riktad information till cyklister om vilka regler som gäller och var man får cykla. I denna studie kunde vi identifiera att en grupp med lägre regelkunskap var de yngre cyklisterna, här definierade som 18–24 år, säger Sonja Forward.

En åtgärd som forskarna rekommenderar är att bättre anpassa trafik­reglerna till cyklisterna och på så sätt göra dem tydligare, attraktivare och lättare att följa. Detta skulle även kunna öka cyklisters acceptans och därmed också deras regel­efterlevnad.

Undvik farliga cykelstråk
Ytterligare en rekommendation är att se över infrastrukturen så den bättre passar cyklisterna och att det därmed blir lätt att göra rätt. Undvik exempelvis avbrutna cykelbanor, farliga cykelstråk, komplicerade överfarter och trafiksignaler som inte är anpassade efter cyklister.

För att försöka ändra attityderna hos de som medvetet bryter regler krävs någon form av dialog. Det krävs information som står i konflikt med tidigare, etablerade idéer för att skapa missnöje kring det egna, felaktiga, beteendet.

– Det är viktigt att öka säkerheten för oskyddade trafikanter, cyklister är en grupp som vi särskilt fokuserar på. Forskningen kan ge svar på vilka åtgärder som faktiskt har effekt, säger Mari Sparr, Länsförsäkringars forskningsfond.

Om studien
612 personer mellan 18 och 74 år från Göteborg, Linköping och Stockholm rekryterades genom en webbpanel. Personerna fick svara på en enkät där de tillfrågades om bakgrund, syn på sig själva som cyklister, egen regelefterlevnad, syn på andras regelefterlevnad, kunskap om regler och om faktorer som påverkar intentionen att bryta mot regler i trafiken.
Projektet ingår i ett treårigt forskningsprogram om oskyddade hjulburna trafikanter som finansieras av Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Programmet avslutas i oktober 2017. Läs mer om forskningsprogrammet

VTI rapport 947: Samspel i trafiken. Formella och informella regler bland cyklister

Kontakt: Sonja Forward, tel 013-20 41 33

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera