Tema

Goda effekter av yoga på fängelserna

Yoga gör att intagna på fängelser mår bättre. En forskningsstudie bland intagna på svenska fängelser visar efter tio veckors yoga var de intagna mindre aggressiva, mindre stressade och hade bättre kontroll på sina impulsiva handlingar.

– Yoga är idag en vardaglig fysisk aktivitet, som kan övas av alla. Det har inga biverkningar och kopplas inte till stora kostnader. Men det är svårt att standardisera de olika komponenterna i yoga som gör det till en utmaning att försöka bevisa dess effekter på en hög evidensnivå. Därför känns det extra roligt att kunna påvisa yogans positiva effekter inom kriminalvården samt påpeka att yoga kan vara till en hjälp inom kriminalvården generellt, säger Nóra Kerekes lektor i psykiatri på Högskolan Väst.

Yoga får vanligtvis mindre vetenskaplig uppmärksamhet än andra behandlingsmetoder. Detta kan delvis förklaras av det faktum att yoga är en mer komplex, mångfasetterad behandlingsmetod. Trots dessa svårigheter har forskning kring yoga ökat och det finns nu flera studier som stödjer användningen av yoga i olika behandlingssyfte.

Yoga under tio veckor
Nóra Kerekes har tillsammans med Kriminalvården undersökt om tio veckors yoga på anstalt har effekt på intagnas välbefinnande och beteende. Frivilliga deltagare på anstalter runt om hela Sverige slumpades in i antingen en yoga- eller kontrollgrupp.

Den samlade data från de 152 intagna som har fullföljt studien visade på en positiv förändring inom yogagruppen i de flesta aspekter som studien undersökte.

– Deltagarna som deltagit i yoga var mindre stressade, sov bättre, hade ett ökat psykiskt och känslomässigt välbefinnande, var mindre aggressiva, rapporterade mindre självskadebeteende och antisocialt beteende, säger Nóra Kerekes.

Hon berättar också att de även presterade bättre på det datoriserade uppmärksamhets- och impulsivitetstestet, vilket var ett oväntat positivt resultat.

Inga negativa effekter
När förändringarna hos yogadeltagarna jämfördes med förändringar inom kontrollgruppen kvarstod några av dessa förbättringar. Jämförelser mellan grupperna visade att tio veckors yoga på anstalt är kopplat till en ökning av positiva och minskning av negativa känslotillstånd och att yogan är kopplad till en minskning av antisocialt beteende samt ökad impulskontroll och uppmärksamhet hos intagna. Inga negative effekter av yogan framkom i studien.

– Resultaten är av tydlig relevans för Kriminalvården och för forskningsfältet i stort. Studien är världens största, randomiserad kontrollerad studie om yoga i anstaltsmiljö och sätter den svenska Kriminalvården på vetenskapskartan, säger Nóra Kerekes.

Artikeln: Yoga in Correctional Settings: A Randomized Controlled Study, Frontiers in Psychiatry

Yoga in Correctional Settings: A Randomized Controlled Study

Kontakt: Nóra Kerekes, nora.kerekes@hv.se, 0520-22 39 06

Text: Anna Hallberg

Goda effekter av yoga på fängelserna

 lästid ~ 2 min