Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots stora mängder föroreningar i hemmen anser många i kenyanska slumhushåll att inomhusluften är bättre än utomhusluften, och säger att de vant sig med luftkvaliteten. Otillräckliga kunskaper kring luftföroreningars skadliga hälsoeffekter bidrar till beteenden som försämrar luftkvalitén, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

En studie av luftföroreningar i kenyanska slumhushåll visar att nivåer av skadliga små partiklar är särskilt höga i hushåll där ved eller fotogen används som bränsle vid matlagning och belysning.

– Vi behöver arbeta medvetet för att minimera beteenden som driver på mängden luftföroreningarna i de här områdena, säger Kanyiva Muindi, som är doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin.

Hushåll i Korogocho och Viwandani
– Alla kenyaner har en konstitutionell rätt till en ren livsmiljö. Det är därför upprörande att folk vant sig med en förorenad miljö och finner sig med att leva under så svåra omständigheter. Jag hoppas att vi kommer att få se utbildningsinsatser för att förbättra luftkvaliteten i dessa utsatta områden.

I studien har Kanyiva Muindi och forskarkollegor vid African Population and Health Research Center i Nairobi använt frågeformulär för att samla beteendedata om källor till luftföroreningar i hushåll i Korogocho och Viwandani, två slumområden i Nairobi där ungefär 70 000 personer bor. Genom luftprover mätte forskarna mängden luftföroreningar i 72 utvalda hushåll. Synen på luftföroreningar studerades i fokusgruppundersökningar med personer bosatta i området.

Forskarna uppmätte höga nivåer av små luftpartiklar i hushållen. Studien visade också att många blockerar ventilation och stänger dörrar och fönster när de lagar mat på kvällar, vilket förvärrar koncentrationen av skadliga luftpartiklar i hemmet. Mängden små luftpartiklar i hem med vedeldning uppmättes till mellan 72µg/m3 och 94µg/m3. I hem där fotogen används för matlagning uppmätte forskarna mellan 56µg/m3 och 92µg/m3.

Mest föroreningar på kvällarna
Mängden luftföroreningar i inomhusluften var som högst på kvällar, när matlagning pågår och lampor tänds för belysning, med nivåer på mellan 80µg/m3 och 94µg/m3. En exponering för luftföroreningsnivåer på över 25µg/m3 under 24 timmar anses vara hälsoskadligt.

– För att förbättra luftkvaliteten och därmed rädda liv behöver vi förse ekonomisk utsatta befolkningar med korrekt information om luftföroreningars skadliga hälsoeffekter. För att fylla kunskapsluckorna behövs allmänna utbildningsinsatser som också föreslår vad människor kan göra för att minska luftföroreningar i hemmet. Sådana enkla och konkreta tips kan vara att öppna fönster och ventilation, byta till ett renare bränsle för matlagning och belysning, samt undvika att bränna hushållsavfall.

Kan själva påverka
– Lika viktigt i denna utbildningsinsats blir att informera människor om att de själva har möjlighet att påverka statliga beslutsfattare och kräva insatser för att minska föroreningar av utomhusluften, exempelvis från avfallsbränning på soptippar eller utsläpp från industrin, säger Kanyiva Muindi.

Kanyiva Muindi är en kenyansk folkhälsoforskare verksam vid Enheten för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet. Hon har en magisterexamen i epidemiologi. Hon arbetar på African Population and Health Research Center i Nairobi, där hon som del i programmet Urbanization and Wellbeing fokuserar på urbaniseringens drivkrafter och konsekvenser i Afrika. Hon är passionerat engagerad i miljöfrågor och hoppas att hennes forskning kan bidra till att skapa en renare levnadsmiljö för alla, speciellt fattiga människor i städer och på landsbygden.

Avhandlingen: Air pollution in Nairobi’s slums: Sources, levels and lay perceptions

Kontakt:
Kanyiva Muindi, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Enheten för epidemiologi och global hälsa Telefon: +254-20-400 1000 E-post: kmuindi@aphrc.org

Fredagen den 1 september försvarar Kanyiva Muindi, Enheten för epidemiologi och global hälsa, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, sin avhandling med titeln; Luftföroreningar i Nairobis slum: Källor, nivåer och allmänhetens uppfattning. Engelsk titel: Air pollution in Nairobi’s slums: Sources, levels and lay perceptions. Fakultetsopponent: Docent Marie Thynell, Institutionen för Globala studier, Göteborgs universitet. Huvudhandledare: Professor Nawi Ng. Disputationen äger rum kl. 9.00 i Sal 135 vid 9A, Norrlands universitetssjukhus.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera