Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt. Det visar en ny studie från VTI som sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder.

VTI har i uppdrag från regeringen att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar som kan öka medborgarnas möjlighet och vilja att utnyttja kollektivtrafiken på landsbygd. Litteraturstudien är en del i uppdraget och syftar till att beskriva kunskapsläget när det gäller forskningen om landsbygdstransporter.

– En slutsats är att anropsstyrd eller flexibel kollektivtrafik kan fungera för att möta de olika mobilitetsbehov som finns, om den anpassas till tider på dygnet då befolkningen vill resa. Detta ställer dock krav på kunskap om invånarnas behov, säger Jessica Berg, forskare på VTI.

Studien visar också att multimodala lösningar behöver utvecklas bättre, exempelvis genom att stärka kollektivtrafikstråk och cykelbanor med möjligheter till trygga bil- och cykelparkeringar. Det är oklart om samåkningstjänster har potential att fungera som alternativ och därför behövs vetenskapligt baserade studier om hur samåkning bäst kan organiseras. En viktig slutsats är att det finns ett behov av lokala nedslag i svenska landsbygder för att visa på komplexiteten och exemplifiera hur människor på landsbygden planerar sina aktiviteter i vardagen beroende på hur tillgången till transporter ser ut.

Litteraturen pekar särskilt på tre faktorer som är viktiga för att utveckla en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygd:

  1. Samordning av färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts,
  2. målgrupper måste identifieras och deras behov och förutsättningar måste kännas till samt
  3. marknadsföring av nya projekt.

Problematiken med kollektiva transporter på landsbygden förklaras i flera studier av en minskande befolkning på landsbygden och demografiska förändringar, bland annat en åldrande befolkning. Efterfrågan är sällan tillräckligt stor för att kollektivtrafiken ska vara lönsam vilket hänger ihop med att bilen är det dominerande transportmedlet. Barn, äldre, människor med låga inkomster och människor med funktionshinder riskerar särskilt att få en låg mobilitet om det inte finns kollektivtrafik, ofta på grund av att de inte har tillgång till bil.

Om studien: I studien används inte någon specifik definition av landsbygd, eftersom sökkriterierna skulle bli alldeles för snäva. Sökningarna har koncentrats till publikationer från år 2000 och framåt. 27 artiklar valdes ut som relevanta för att kunna besvara syftet och forskningsfrågorna, 15 av dessa var från Storbritannien.

Rapporten: Mobilitet och transportlösningar på landsbygd: en internationell litteraturstudie (VTI notat 21-2017)

Kontakt: Jessica Berg T. 013-20 40 24

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera