Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De flesta partier kompromissar i frågor som rör medborgarnas fri- och rättigheter och skydd av personlig integritet när de ställs mot till statens makt och samhällets intressen. Undantaget är Miljöpartiet och Vänsterpartiet, visar en avhandling i statsvetenskap.

Torgny Klasson på Linnéuniversitet har undersökt riksdagsdebatter kring fyra lagförslag kopplade till informationsteknik, utifrån riksdagspartiernas agerande: En ny sekretesslag 1980, personuppgiftslagen 1998–1999, lagen om hemlig rumsavlyssning 2006–2007 och FRA-lagen 2007–2009.

Riksdagsdebatterna är kopplade till informationsteknik i samhället och har analyserats utifrån vilka avvägningar riksdagspartierna är beredda att göra vad det gäller individens frihet. Avhandlingen knyter an till den ständigt aktuella debatten om medborgarnas individuella friheter, rättigheter och skydd av deras personliga integritet gentemot statens makt och samhällets intresse generellt. Studien handlar alltså om hur de politiska partierna påverkas i denna fråga i ett samhälle som präglas av en snabb utveckling av teknologi och digitalisering av information.

Torgny Klasson har utvecklat en begreppsapparat där partierna kategoriseras längs med en skala där ytterlighetsvärdena benämns individens frihet och statsmakt. Resultaten visar att de flesta partier tenderar att kompromissa mellan individens frihet och statsmakt, alltså antar en så kallad ”hybridposition”. Undantaget är Miljöpartiet och Vänsterpartiet som oftast positionerar sig på ett sätt som är mest närliggande individens frihet. I studien hävdas att partier i regeringsställning mer positionerar sig nära värdet stats-makt, medan partier i opposition mer positionerar sig nära värdet individens frihet. Dessutom visar resultatet att flertalet partier mer har betonat värdet statsmakt i de utvalda riksdagsdebatterna efter den 11 september 2001 än vad samma partier gjorde före detta kritiska moment.

Torgny Klasson har undervisat om svensk politik och offentlig förvaltning vid Linnéuniversitetet sedan 1986.

Avhandlingen:
Klasson, Torgny (2017). Informationsteknik och avvägningar mellan individens frihet och statsmakt – En analys av svenska riksdagsdebatter, Linnaeus University Dissertation No 286/2017. ISBN: 978-91-88357-73-1

Kontakt:
Torgny Klasson, 070-358 85 57
Josefin Fägerås, kommunikatör, 072-528 14 30
Annika Sand, pressansvarig, 076-830 01 05

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera