Tema

Så kan kunskapsklyftorna i skolan hanteras

Hur kan kunskapsklyftorna i svensk skola bäst hanteras? Forskare vid Stockholms universitet, som har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som undervisnings- och bedömningsfrågor, ger här sina svar i samband ett OECD-besök där en analys av PISA-undersökningen för svensk del presenteras.

Den 3 april besöker OECD:s utbildningsdirektör Andreas Schleicher Sverige för att redovisa en analys av den svenska skolans jämlikhetsutmaningar utifrån Pisa 2015.

Några forskare vid Stockholms universitet ger här sin bild av hur svensk skola ska hantera kunskapsklyftorna:

  • Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd och medlem i Skolkommissionen:

– Stödinsatser för elever i behov av stöd måste bli mer effektiva. Svårigheter under de tidiga skolåren och i förskolan ska förebyggas. Saker som inte fungerar ska avvecklas och ersättas av åtgärder som ger effekt. Läroplanerna ska ses över, med hänsyn till kunskap och insikter från kognitionsvetenskap och utvecklingspsykologi.

Hon har i sin forskning fokuserat på det sociala klimatet i skolan och hur man kan minska risken för utslagning av barn som riskerar att få svårigheter med sitt lärande.
Läs mer om Mara Westling Allodis forskning
Kontaktuppgifter:
073-461 25 22, mara.allodi@specped.su.se

  • Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk:

– Flerspråkiga elever behöver stöttning för sin språkutveckling, kunskapsutveckling och sociala inkludering. Alla elever behöver undervisning om hur skolans olika ämnen uttrycker sitt kunskapsmål.

Hennes forskning rör flerspråkighetens bidrag till elevers skolframgång och behovet av fokus i undervisningen på språket i skolans olika ämnen.
Läs mer om Monica Axelssons forskning
Kontaktuppgifter: 073-707 87 85, monica.axelsson@isd.su.se

  • Ulf Fredriksson, docent i pedagogik. Han har ansvarat för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012 och har också deltagit i genomförandet av Pisa 2015. Ulf har varit utredare av regeringens läsa-skriva-räkna-garanti:

– Enligt Pisa 2015 har vi sett hur, trots att resultaten förbättrats något i Sverige, likvärdigheten försämrats. För att få en hållbar förbättring av kunskapsresultat i den svenska skolan är det angeläget att åtgärda detta. En sådan åtgärd kan vara att se till så att elever som behöver stöd får detta tidigare.

Läs mer om Ulf Fredrikssons forskning
Kontaktuppgifter: 073-460 49 30, ulf.fredriksson@edu.su.se

  • Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik. Astrid är vetenskaplig ledare för den forskningsgrupp (PRIM-gruppen) som haft det nationella ansvaret för matematikdelen i Pisa-undersökningen:

– En mycket stor utmaning är att alla elever får en likvärdig utbildning, det vill säga alla elever ska ha möjlighet att få det stöd som denne behöver för att nå så långt som möjligt både i sin kunskapsutveckling och i sin demokratiutveckling. Då krävs mod och handlingskraft att fördela resurser efter behov och att lärare, särskilt i de utmanande skolorna, får de bästa möjliga arbetsvillkoren.

Läs mer om Astrid Petterssons forskning
Kontaktuppgifter: 070-510 52 42, astrid.pettersson@mnd.su.se

  • Barbro Westlund, universitetslektor som forskar inom språkutveckling, läs- och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse:

– Vi behöver kvalitetssäkra lärandet för varje elev genom hela skoltiden, oavsett elevens förutsättningar och var skolan ligger. Det innebär att vissa elever behöver få mer riktat stöd än andra i att läsa, förstå och förhålla sig till olika texter. Men alla elever behöver få utmaningar i sitt lärande, även de starka.

Hon har författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning och nyligen prisats för sina banbrytande insatser.
Läs mer om Barbro Westlunds forskning
Kontaktuppgifter: 070-714 95 16, barbro.westlund@isd.su.se

Läs mer om OECD:s besök i Sverige

Läs också

Samspel på hög nivå vid klassrumsbaserad bedömning
14 november, 2017 | Karlstads universitet
De nationella proven i läsning brister i kvalitet
13 november, 2017 | Karlstads universitet
Förstår barn betoningar innan de själva kan betona?
13 november, 2017 | Stockholms universitet
Lockar tjejer till teknik med hästar
10 november, 2017 | RISE Research Institutes of Sweden

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Så kan kunskapsklyftorna i skolan hanteras

 lästid ~ 3 min