Tema

Barns vardagsliv starkt reglerat

Barn i Sverige och USA upplever sin vardag som tydligt reglerad och strukturerad. Men där de amerikanska barnen anger långa skoldagar och läxor som det jobbiga i vardagen pekar de svenska barnen istället på tjat och stress i samband med de dagliga rutinerna, visar en studie vid Göteborgs universitet.

– Oberoende av land talar barnen om allt mindre tid åt egenvalda aktiviteter. De lyfter emellertid olika saker i sina berättelser, säger Ylva Odenbring, forskare i pedagogik.

Hon har genomfört studien i form av intervjuer med svenska och amerikanska barn i åldrarna sex och sju år. Samtliga barn i studien hade medelklassbakgrund och de ekonomiska förutsättningarna för att kunna delta i olika aktiviteter på fritiden.

Skolifiering av barndomen
Tidigare forskning pekar på att barns vardag i västvärlden till stor del kretsar kring tiden de spenderar i olika utbildningsinstitutioner och tiden de ägnar sig åt olika fritidsaktiviteter. Forskare talar om en skolifiering av barndomen i och med att barn tillbringar stor del av sin tid i olika utbildningsinstitutioner − som förskola, förskoleklass, skola och fritidshem.

Utöver tiden som barn tillbringar i de nämnda utbildningsinstitutionerna ägnar sig barn åt olika fritidsaktiviteter, och barn i skolåldern har dessutom läxor. Få tidigare studier har emellertid studerat dessa frågor utifrån barnens perspektiv.

– De amerikanska barnen nämner långa skoldagar, läxor och fritidsaktiviteter som främsta anledningar till att de upplever vardagen som så reglerad. De svenska barnen pekar istället i första hand på de dagliga rutinerna i samband med att de ska lämnas och hämtas i förskoleklassen och det tjat och den stress de förknippar med dem, säger Ylva Odenbring.

Lyssna till barnen
Studien pekar på några av tendenserna i många västerländska samhällen: att vardagslivet för många människor, och det gäller även barnen, har blivit allt mer reglerat och strukturerat. Barnens beskrivningar av sin vardag ger bilden av ett överorganiserat liv.

– Utifrån ett vidare samhällsperspektiv väcker resultaten i studien frågor kring hur barns röster tas i beaktning inte minst för att skapa en mindre stressig vardag och ett ökat välbefinnande för barn, säger Ylva Odenbring.

Artikel: Childhood, free time and everyday lives: comparing children’s views in Sweden and the United States, i den vetenskapliga tidskriften Early Child Development and Care.

Kontakt: Ylva Odenbring, docent i pedagogik, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, e-post: ylva.odenbring@gu.se, tel. 031-786 2840.

Barns vardagsliv starkt reglerat

 lästid ~ 2 min