Artikel från Högskolan Väst

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på alla föreläsningar och i praktiska övningar? Det undrade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst eftersom inte all undervisning är obligatorisk. Resultatet var tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större chans att klara tentorna.

En stor del av undervisningen på Sjuksköterskeprogrammet är inte obligatorisk att medverka i, precis som på många andra högre utbildningar. Närvaron på föreläsningar kan variera stort och är emellanåt så låg som 20 procent. Samtidigt visar forskningsstudien att det i snitt är 70 procent av studenterna som får godkänt på tentorna vid första examinationstillfället.

– Vi som undervisar upplever att studenterna väljer bort att delta i undervisningstillfällena. Det har väckt funderingar kring vilken roll undervisningen har. Därför ville vi ta reda på hur kopplingen mellan närvaro och resultat egentligen ser ut, berättar Åsa Rejnö, strokesjuksköterska, universitetslektor och forskare vid Institutionen för hälsovetenskap på Högskolan Väst.

361 studenter deltog
Åsa Rejnö initierade en forskningsstudie som startade 2013 och blev klar i december 2016. Upplägget var att registrera närvaron på Sjuksköterskeprogrammets icke-obligatoriska undervisningstillfällen på två kurser under två olika terminer. Parallellt noterades betygen på kursernas examinationer. Totalt deltog 361 sjuksköterskestudenter i den kvantitativa studien.

Lönar sig att delta
– Studien visar tydligt att det lönar sig att delta i undervisningen. Studenter som har 75 procents närvaro klarar tentorna vid första tillfället i mer än 75 procent av fallen, konstaterar Åsa Rejnö. Av de som väljer att gå på färre än 25 procent av föreläsningarna klarar ungefär hälften tentorna.

– Det känns förstås bra att vår undervisning spelar en viktig roll för studenternas studieresultat. Genom att gå på föreläsningarna kan studenterna få hjälp att applicera sina kunskaper och sätta in det som står i kurslitteraturen i ett praktiskt sammanhang. Vi ger dem konkreta exempel från vården och delar med oss av yrkeserfarenheter som inte går att läsa sig till.

Resultatet väcker nya frågor
Resultatet av studien har fått Åsa och hennes kolleger att fundera över många saker och den har väckt en del nya frågor.

– Eftersom deltagandet verkar öka när man registrerar närvaron kan det vara en väg att gå. Vi funderar också över hur våra föreläsningar kan förbättras och i vilken omfattning som undervisningsmaterialet ska finnas tillgängligt i efterhand. Studenterna måste ha riktigt goda skäl att gå på undervisningstillfällena.

Åsa reflekterar över att både studenter och lärare idag får lägga en del tid på omtentor. Tid som skulle kunna användas bättre.

– Studenterna tappar tid och kan i värsta fall tvingas förlänga sin studietid. Vi hoppas förstås att fler ska ta chansen att förbättra sina studieresultat genom att vara med på så många undervisningstillfällen som möjligt. Det är ju helt klart värt det.

Relevant för fler utbildningar
– Sambandet mellan närvaro och studieresultat är sannolikt relevant för många fler utbildningar och lärosäten. Det skulle vara intressant att se en nationell studie kring frågan.

Forskningsstudien har publicerats i den internationella tidskriften Nurse Education Today. Resultatet kommer även att spridas till studenterna på flera sätt, bland annat via studentkåren.

Text: Christina Axelson

Full närvaro ger fem gånger större chans att klara tentan

* Närvaron var mer än dubbelt så hög i början av kurserna, jämfört med i slutet.

* 25 procent av studenterna deltog på mindre än hälften av undervisningstillfällena.

* Manliga studenter valde i dubbelt så stor utsträckning att delta i få undervisningstillfällen.

* De yngsta studenterna (19-20 år) klarade tentorna sämst, men de deltog också i mindre utsträckning i undervisningen.

* Studenter mellan 28 och 30 år lyckades bäst, vilket kan kopplas till att de deltog i större utsträckning i undervisningen.

* Varken kön eller ålder spelade någon roll för hur studenterna klarade tentorna. Avgörande var hur många undervisningstillfällen som studenterna valde att delta i.

* Ökad närvaro betalar sig bra: Studenter som deltar i alla undervisningstillfällen istället för inget har 5 gånger större chans att klara tentan. Genom att enbart öka deltagandet med 10 procent ökar chansen att klara tentan med 18 procent.

Läs mer om studien: Nursing students’ attendance at learning activities in relation to attainment and passing courses: A prospective quantitative study

Kontakt:
Åsa Rejnö, asa.rejno@hv.se, tel 070 – 389 39 56

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera