Världshaven lagrar stora mängder förnybar energi som kan utvinnas i vågor, tidvatten- och havsströmmar. Olika sätt att använda havsenergin testas redan i full skala. Sverige har förutsättningar för att skapa en exportindustri, enligt forskning, och RISE (Research Institutes of Sweden) har tagit fram metodik som ska hjälpa utvecklingsbolagen att satsa rätt.

RISE (Research Institutes of Sweden) har inom projektet RiaSoR (Reliability in a Sea of Risk) tagit fram en metodik som ska hjälpa utvecklingsbolag att lägga resurserna där behoven är som störst – för att skapa tillförlitliga och robusta anläggningar.

– Genom metodiken kortas produktutvecklingstiden och risken för att dyrköpta misstag skall upptäckas sent i produktutvecklingsarbetet minskas. Den minskade risken bidrar även till att öka möjligheterna att attrahera riskkapital, säger Jörgen Larsson på RISE.

Några fördelar med marin energi

Den är fönybar och ger låga utsläpp av växthusgaser.

Teknologierna har liten påverkan på det lokala marina ekosystemet och kan till och med bidra till en positiv utveckling då kraftverken kan fungera som artificiella rev och dessutom freda områden från fiske.

De akustiska och visuella störningarna för de närliggande samhällena är små eftersom kraftverken vanligtvis installeras en bit från kusten och dessutom är helt eller delvis nedsänkta under vattenytan.

Marin energi kan fungera som ett komplement till andra förnybara energislag. Vågenergi är jämnare än, och ofta fasförskjuten mot, vindkraft samtidigt som tidvattenenergi kan förutses med stor noggrannhet.

Den bygger på en energiresurs som är utspridd längs jordens havskuster – det gör att den kan minska många länders beroende av importerad energi. Den förnybara energi som lagras i världens hav överstiger med god marginal mänsklighetens energibehov.

Källa: Blå energi. En strategisk innovationsagenda för marin energi i Sverige, som tagits fram av branschens intressenter i samverkan bland annat Blekinge tekniska högskola och Chalmers, på uppdrag av VINNOVA.

Samma metodik som i fordonsindustrin
Metodiken benämns VMEA (Variation Mode and Effect Analysis) och kan tillämpas i olika varianter beroende på var i produktutvecklingsprocessen man befinner sig och därigenom att både typen och mängden av tillgänglig information skiljer sig.

I tidiga faser används VMEA för att indikera vilka stukturer eller komponenter i konstruktionen som är kritiska och som därför är i behov av att studeras i detalj. I sena konstruktionsfaser utförs detaljerade studier baserat på statistiska beräkningar på kritiska delar av konstruktionen för att skatta livslängden och för att ta fram säkerhetsfaktorer eller toleranser.

– Vi har mångårig erfarenhet av att tillämpa VMEA inom fordons- och flygindustrin och inom RiaSoR har en anpassning av metodiken till förnybar marin energi gjorts, säger Jörgen Larsson.

Brist på fältdata skapar osäkerhet
En gemensam slutsats från VMEA på fältstudierna är att bristen på tillgång till fältdata är en dominerande faktor. Avsaknaden om kännedom av de faktiska lasterna skapar stora osäkerheter i produktutvecklingsprocessen. Av denna anledning har ett projektförslag, som beviljats finansiering, om ett fortsatt arbete, RiaSoR II, sammanställts där fokus ligger på monitorering och behandling av stora datamängder.

Arbetet har utförts i samarbete med testanläggningarna Offshore Renewable Energy Catapult i Blyth (England) och European Marine Energy Centre på Orkney (Skottland).

Ladda ner en detaljerad användarhandledning över VMEA, ”Reliability guidance for marine energy converters”.

Projektet finansierades av OCEAN ENERGY ERA-NET tillsammans med Energimyndigheten, Innovate UK och Scottish Enterprise.

Kontakt: Jörgen Larsson, civilingenjör RISE
jorgen.larsson@sp.se070-5885694

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera