Tema

Simulatorträning ger insikt om egen körförmåga

Att kunna bedöma sin körförmåga korrekt kan vara avgörande för att äldre bilförare ska köra säkert. Resultaten av en VTI-studie visar att simulatorbaserad träning kan användas för att förbättra förmågan att bedöma sin körförmåga. Återkoppling spelar en viktig roll.

Korrekt bedömning av sin egen körförmåga ökar chansen för att äldre bilförare ska köra på ett säkert sätt. Överskattning kan leda till en ökad risk i trafiken och underskattning kan leda till att äldre slutar köra bil tidigare än de behöver, vilket minskar deras möjligheter till mobilitet och aktivitet.

– Vi har därför utvecklat och utvärderat ett simulatorbaserat träningsprogram. Syftet var inte att förbättra körförmågan i sig utan förmågan att bedöma sig själv, det vill säga att bli bättre kalibrerad, säger Björn Peters, forskare på VTI.

Återkoppling effektivt
Återkoppling kan vara ett effektivt verktyg för förändring, detta ville forskarna utvärdera i studien. Deltagarna fick därför feedback i form av en lista på vilka fel de hade gjort efter varje övning (till exempel ”Du glömde använda körriktningsvisare”, ”Du körde för fort”, etc.). Återkoppling kunde också ges som information om vad som var rätt (till exempel ”Du lämnade företräde till fotgängare”, ”Du höll rätt hastighet”). Gruppen delades in i två mindre grupper – en som bara fick veta vilka fel de hade gjort och en som även fick veta vad de hade gjort rätt. Träningen genomfördes vid tre olika tillfällen.

– Studien visade att träningen gav effekt, vid den sista körningen bedömde förarna sin körförmåga mer korrekt än innan. Återkoppling spelar en viktig roll, men vi behöver studera mer om mekanismerna bakom, säger Björn Peters.

Utvärderingen visade att den genomsnittliga avvikelsen från korrekt bedömning ändrades från att initialt vara -0,7 (underskattning av körförmåga) till 0,1 vid det avslutande tillfället, det vill säga deltagarna blev bättre kalibrerade i förhållande till expertbedömningen. Man kunde också se att individer som avvek mest initialt förbättrade sin bedömningsförmåga.

Bättre att även få positiv feedback
Det fanns skillnader mellan grupperna. De som enbart fick veta sina fel hade fler felpoäng vid sista tillfället än vid första, medan gruppen som fick veta både vad som var fel och vad som var rätt, gjorde en mer korrekt bedömning av sin körförmåga i slutet än i början. Andra skillnader mellan grupperna var att de som bara fick veta sina fel var mindre nöjda med simulatorträningen och förändringen mellan körtillfällena.

– Med andra ord verkar det som att positiv feedback är bra för att skapa både förbättringar och större nöjdhet med träningen.

Simulatorsjuka (illamående) som observerades i denna studie kan vara ett allvarligt hot mot att använda simulatorbaserad träning för just äldre förare och ytterligare arbete är nödvändigt för att minska dessa problem.

Fakta om studien

En grupp av 36 äldre förare rekryterades till studien. Illamående gjorde dock att endast 21 förare kunde genomföra studien i sin helhet. Deltagarna fick vid upprepade tillfällen bedöma sin körförmåga genom att svara på frågan ”Hur bra tycker du att du körde? (1 = mycket dåligt till 5 = mycket bra). En erfaren arbetsterapeut, specialiserad i att bedöma kör­förmåga, gjorde expert­bedömningar av körningarna med samma skala som en referens på korrekt bedömd körförmåga.

Länk till rapporten: Utvärdering av simulatorbaserad träning för äldre (VTI notat 32A-2016). Rapporten är skriven på engelska, med en sammanfattning på svenska.

Mer information:
Björn Peters tel: 013 20 40 70

Simulatorträning ger insikt om egen körförmåga

 lästid ~ 3 min