Tema

Skogsägare villiga till frivilligt skogsskydd

Att markägare själva tar initiativ till att deras skog skyddas genom partnerskap kan bidra till att mer skog får skydd mot exploatering. Men det finns farhågor för att frivilligheten ska leda till att kvaliteten på den skog som skyddas blir lidande, visar forskning från Umeå universitet.

– Eftersom majoriteten av skog ägs av privata skogsägare, är det viktigt att staten hittar samarbetsformer med privata skogsägare för att öka mängden skyddad skog, säger Ulrika Widman.

Betydligt mer skog måste nämligen skyddas om Sverige ska leva upp till internationella åtaganden enligt Nagoyaavtalatet. De former som finns för skydd av skog idag är naturreservat, nationalpark, biotopskydd eller naturvårdsavtal.

Initiativen brukar komma uppifrån
Skydd av skogen har av tradition skett centraliserat, där initiativ till skydd har kommit uppifrån. Det har ofta lett till konflikt och brist på dialog mellan skogsägare och myndigheter. Något som kan ha bidragit till svårigheten att utöka den skyddade arealen.

Utöver reservatsbildningar finns därför också en möjlighet till skydd genom partnerskap, att skog undantas från skogsbruk genom frivilliga avtal med markägare. Sedan några år finns dessutom alternativet att det är skogsägaren som själv tar initiativ till avtalet om vilken skog som på det viset ska skyddas. Nyligen infördes även en möjlighet att skydda skog utifrån dess sociala värden och alltså inte enbart utifrån naturvärden.

De frivilliga ”underifrån”-avtalen har mött uppskattning från skogsägarna, medan man från miljörörelsen menat att de urholkar kvaliteten på den skyddade skogen. Ulrika Widman visar i sin doktorsavhandling att det handlar om ett paradigmskifte i skogsvården, där det frivilliga skyddet blir viktigare. Men det råder samtidigt brist på kapacitet hos myndigheterna för att hantera de nya möjligheterna.

– Att skogsägarna blir delaktiga och mer positiva underlättar förstås arbetet att skydda mer skog men det ställer samtidigt krav på att man vet att den skog som skyddas också är den skog som verkligen är skyddsvärd, och det kräver arbete och resurser hos myndigheterna, säger Ulrika Widman.

Avhandlingen: Exploring the Role of Public–Private Partnerships in Forest Protection

Kontakt: Ulrika Widman, 090-786 63 76 eller 0709-400 469 ulrika.widman@umu.se

Om disputationen:
Ulrika Widman, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet försvarar sin avhandling fredag 25 november. Samhällsvetarhuset, hörsal C, kl. 13.15 – 15.00. Fakultetsopponent: Forskningsprofessor Eeva Primmer, Finlands miljöcentral.

Skogsägare villiga till frivilligt skogsskydd

 lästid ~ 2 min