Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Sjuksköterskor och läkare upplever ofta osäkerhet, ensamhet och övergivenhet i etiskt svåra situationer. Många upplever att de inte kan prata om sina erfarenheter över yrkesgränserna, vilket ökar isoleringen och misstron mellan läkare och sjuksköterskor. Ett organiserat kliniskt etiskt stöd kan öppna upp för ett tillåtande och öppet samtalsklimat, visar en avhandling vid Umeå universitet..

– Resultaten av vår forskning betonar vikten av interprofessionella samtal om värdekonflikter inom sjukvården eftersom sådana dialoger bidrar med kunskap om hur etiskt svåra situationer kan hanteras på ett bättre sätt, säger Catarina Fischer Grönlund, som är doktorand vid Institutionen för omvårdnad.

Etiskt svåra situationer kan definieras som situationer då mänskliga värden, intressen eller principer står i konflikt och det är svårt att komma fram till bra handlingsalternativ. Att som vårdpersonal inte kunna handla utifrån sina värderingar om vad som är rätt och gott har visat sig öka risken för stressrelaterad ohälsa.

Det har även visat sig vara viktigt att samtala om etiskt svåra situationer för att hälso- och sjukvårdspersonal gemensamt ska förstå olika aspekter av värdekonflikten. Olika former av organiserat etiskt stöd i klinisk verksamhet (så kallad clinical ethics support/CES) har därför utvecklats för att ge hälso- och sjukvårds personal möjlighet att samtala interprofessionellt om etiska svårigheter.

Ökad isolering mellan yrkesgrupperna
Catarina Fischer Grönlunds avhandling bygger delvis på inspelade intervjuer med läkare och sjuksköterskor som berättade om etiskt svåra situationer som gav dem dåligt samvete. Samtalen skedde i en CES-intervention inspirerad av sociologen Jürgen Habermas kommunikationsteori, där fokus ligger på innehållet i kommunikationsprocessen och organisationsstrukturen.

Resultaten visade att sjuksköterskor och läkare på en avdelning båda upplevde känslor av osäkerhet, ensamhet och övergivenhet i liknande etiskt svåra situationer men utifrån olika perspektiv. De upplevde att de inte kunde samtala om sina erfarenheter över yrkesgränserna, vilket ökade deras känslor av osäkerhet och skapade misstro och isolering mellan yrkesgrupperna.

Hela personalgruppen på avdelningen fick möjlighet att i en CES-intervention samtala om värdekonflikter i ett tillåtande och öppet samtalsklimat och med professionell vägledning. Genom att berätta och lyssna på andras erfarenheter och utmanas till att värdera sin egen inställning kunde personalen successivt omvärdera situationen. Under kommunikationsprocessen utvecklade deltagarna en ökad tolerans och ett genuint engagemang i att söka realistiska handlingsalternativ för patientens bästa.

Fast samtalsstruktur förutsättning för spontan dialog
– Genom att skapa ett tillåtande och öppet samtalsklimat blev det möjligt för personalen att gå från frustration och individuell tolkning av värdekonflikten till en gemensam förståelse och vidgade etiska perspektiv, säger Catarina Fischer Grönlund.

CES interventionens ramverk gav samtalen en fast struktur, vilket var en viktig förutsättning för en fri och spontan dialog. I avhandlingen beskrivs tre viktiga förhållningssätt för att främja en gemensam överenskommelse: att öppna upp för en tillåtande kommunikation, att främja vidgade perspektiv och att bidra till utveckling av en ömsesidig förståelse.

Catarina Fischer Grönlund är född och uppvuxen i Malmö men har bott i Umeå sedan början på 80-talet. Hon har arbetat som sjuksköterska inom anestesisjukvård vid operationscentrum på Norrlands universitetssjukhus sedan början på 90- talet. De senaste sex åren har Catarina också varit anställd som adjunkt på Institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet och varvat mellan undervisning och kliniskt arbete.

Avhandlingen: Experiences of being in ethically difficult care situations and an intervention with clinical ethics support

Om disputationen:
Fredagen den 18 november försvarar Catarina Fischer Grönlund sin avhandling med titeln: Upplevelser av att vara i etiskt svåra vårdsituationer och en intervention med etiskt stöd i klinisk verksamhet. (Engelsk titel: Experiences of being in ethically dificult care situations and an intervention with clinical ethics support). Fakultetsopponent: Professor emerita Unni Lindström, Enheten för vårdvetenskap, Åbo Akademi, Vasa. Huvudhandledare: Karin Zingmark. Disputationen äger rum kl 9.00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet.

Kontakt: Catarina Fischer Grönlund, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet
073-907 0663; catarina.fischer.gronlund@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera