Brandenburger tor
Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

I en ny avhandling i tyska har Nicolaus Janos Raag sökt svar på frågan hur språket skapar kulturrelaterad betydelse i samband med kunskapsförmedling i ett medeltida kloster. Det konkreta språkliga material som analyseras är sammansatta substantiv i de fornhögtyska översättningar av latinska skoltexter som utfördes av munken Notker Labeo (ca 950–1022), verksam som lärare i klosterskolan Sankt Gallen i (nutida) Schweiz.

Sammansatta substantiv kan som nybildade ord vara användbara då det gäller att förmedla nytt betydelseinnehåll och nya idéer – vilket är fallet i en kunskapsförmedlande skolsituation. Just här är tvåledade substantivkomposita särskilt spännande eftersom de med sina två led öppnar för möjligheten att sätta två koncept i förhållande till varandra och inlemma det nya i det som redan är bekant.

ORDLISTA:
Morfologi
(lingvistik) – huvudsakligen läran om hur ord bildas och böjs, samt deras grammatiska funktion.

Hermeneutik är vetenskapen om rätt tolkning av en text eller läran om förståelse. Begreppet betyder tolka, utlägga, förkunna. 

I undersökningen kombineras en morfologisk analys av sammansatta substantiv med en hermeneutisk tolkning av den betydelse som är inbäddad i den textuella och kulturella kontext där de sammansatta substantiven används. Här kan vissa mönster urskiljas. De sammansatta substantiven i det analyserade materialet används ofta för att ge explicit uttryck åt sådant som i den latinska förlagan är implicerat och som läsaren följaktligen måste tolka; så är fallet med exempelvis metaforer och värderingar.

Genom att kombinera morfologisk och hermeneutisk metod visas hur givna språkliga tecken fungerar när de brukas och hur de blir delaktiga i förmedlandet av nytt betydelseinnehåll och nya idéer vid betydelsekonstruktion.

Kontaktinformation: Nicolaus Janos Raag, e-post: nicolaus.raag@moderna.uu.se

Avhandling: Substantivkomposita und Sinngebung im Kontext frühmittelalterlicher Wissensvermittlung. Eine kulturanalytisch-linguistische Untersuchung zur Wortbildung bei Notker III. (Substantivkomposita och betydelsekonstruktion inom ramen för tidigmedeltida kunskapsförmedling. En kulturanalytisk och språklig undersökning av ordbildning hos Notker III). Acta Universitatis Upsaliensis, 2016.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera