en lastbil och en stor personbil på en trefilig mötesfri väg med mitträcke
Foto: VTI, Lasse Hejdenberg
Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Mitträfflade tvåfältsvägar, räffling av vägrenar på motorvägar och smala mötesfria vägar innebär en väsentlig förbättring av trafiksäkerheten enligt en VTI-rapport. På de vägar som gjorts mötesfria har antalet dödade och skadade har minskat med upp till 71 procent.

En ny VTI rapport redovisar övergripande resultat av åtgärder som genomförts inom Trafikverkets projekt ”Säker framkomlighet” när det gäller räffling och mötesseparering av vägar. Syftet med projektet har varit att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet, främst på befintliga tvåfältsvägar med hastighetsgräns 90 km/tim.

Räffling av vägar minskar antalet olyckor
– Att införa mitträfflade vägar har resulterat i att antalet dödade och svårt skadade i singelolyckor minskat med 24 procent på vägsträckor mellan korsningar, säger Anna Vadeby, forskare på VTI.

Totalt sett över alla olyckstyper har antalet dödade och svårt skadade på vägsträckor mellan korsningar minskat med 15 procent. Resultaten visar också att spårbildningen inte påverkats av mitträffling.

– En nackdel med räfflor är att de skapar ljud när man kör över dem. Ett alternativ för att minska det externa bullret är att använda så kallade sinusräfflor, men vi rekommenderar ytterligare studier kring effekten för förare av tunga fordon, säger Anna Vadeby.

Resultaten för räffling av vägrenen på motorväg visar att antalet dödade och skadade i singelolyckor minskat med cirka 25 procent. Totalt sett har antalet dödade och svårt skadade minskat med cirka 12 procent.

Mötesfria vägar räddar många liv
På nästan alla av de ombyggda sträckorna har hastighetsgränsen höjts från 90 km/tim till 100 km/tim i samband med ombyggnaden, trots detta har olyckorna minskat. För de mötesfria vägarna, så kallade 2+1-vägar med räcke, har antalet dödade och svårt skadade minskat med 71 procent och antalet personskadeolyckor med 36 procent på länk, det vill säga på vägsträckor mellan korsningar.

– Vi har också studerat det totala utfallet för länk och korsning vilket visar att antalet dödade och svårt skadade minskat med 62 procent. Det statistiska underlaget är än så länge för litet för att det ska gå att dra långtgående slutsatser och fortsatt uppföljning rekommenderas för säkrare resultat, men siffrorna indikerar mycket goda resultat.

På gles 2+1-väg ser forskarna en tydlig effekt där spårdjupstillväxten genomgående är större än för vanlig väg. Studien avseende framkomlighetseffekter visar att andelen tung trafik är en viktig faktor att beakta i utformningen av mötesfria vägar. Dessutom borde andelen tung trafik tas med i beaktande vid val av längd på omkörningsfält.

Projektet ”Säker framkomlighet”

Säker framkomlighet pågick under åren 2013 till 2015. Åtgärderna som studerats av VTI är frästa mitträfflor på 2-fältsvägar, vägrensräffling på motorväg, smala mötesfria vägar (”gles 2+1-väg med räcke”) och riktningsseparerade vägar (2+1 med målad/räfflad mitt). Trafik­säkerhetseffekter redovisas för samtliga åtgärder och spårdjupsutveckling redovisas för 2-fältsvägar med frästa mitträfflor, smala mötesfria vägar och riktningsseparerade vägar. För de mitträfflade vägarna har även effekter och konsekvenser av olika räffeltyper avseende buller studerats och för de mötesfria vägarna ingår framkomlighetseffekter av körfältsindelning i analysen. Uppdragsgivare är Trafikverket.

VTI rapport 898: Säker framkomlighet – sammanfattande slutrapport 2015

Kontakt: Anna Vadeby, 013-20 42 34

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera