Tema

Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

Ett norsk-svenskt forskningsprojekt ska utveckla metoder för storskalig produktion av single cell protein. Single cell protein är en proteinkälla baserad på spill från skogsindustrin, och en intressant proteinkälla för fiskfoderindustrin. Single cell protein kan även bli foderkälla för annan livsmedelsproduktion, säger Yvonne Söderström Nordin, projektledare SP Processum.

I ett gemensamt svensk-norskt treårigt projekt, Bioraff – Mer av trä, samarbetar SP Processum och PFI, Papir- og Fiberinstituttet i Trondheim, för att vidareutveckla processer och produkter baserade på trä och industriella restströmmar. En tyngdpunkt i projektet är proteinframställning till fiskfoder samt en marknads- och ekonomianalys av hela värdekedjan, från trä till fisk.

Huvudsyftet med Bioraff – Mer av trä är att ta fram och förädla produkter som ingår i bioraffinaderier, både med utgångspunkt i dagens produktionsanläggningar och i helt nya typer av bioraffinaderier. Utvecklingen av dessa nya produkter kommer att stärka befintligt näringsliv och även skapa nya företag allt baserat på skogsråvara.

– Projektet bygger vidare på resultat som uppnåddes i ”Bioraffinaderi Mitt-Skandinavien” och omfattar fyra utvecklingsprojekt, berättar Yvonne Söderström Nordin, projektledare SP Processum. I det första utvecklingsprojektet ligger fokus på att utnyttja skogsindustriella restströmmar för storskalig produktion av single cell protein, en intressant proteinkälla i fiskfoder för fiskfoderindustrin.

Torrefierat material – svart pellets
– Single cell protein kan även bli foderkälla för annan livsmedelsproduktion. Därför kommer även ett utvecklingsprojekt att omfatta avancerade biotekniska metoder för att utveckla, utvärdera och analysera en mikroorganism med högre eller lika högt proteininnehåll som fiskmjöl. En marknads- och ekonomisk analys samt en LCA görs i en tät dialog med aktörer i hela värdekedjan från skogsindustri till fiskfodermarknad.

– Det tredje utvecklingsprojektet siktar på att utveckla koncept för hur en bättre lönsamhet kan uppnås genom samproduktion av biodrivmedel och biokemikalier från lignin och pyrolysolja, säger Karin Øyaas, projektledare PFI. I ett fjärde utvecklingsprojekt ska användning av torrefierat material så kallat ”svart pellets” utvärderas. Syftet är att undersöka den miljömässiga, tekniska och praktiska potentialen för torrefierat material inom nya marknadsområden.

Resultaten kan bidra till att fossila bränslen i närvärmecentraler och smältverk ersätts med lokalt producerad torrefierat material från lokalt/regionalt tillgänglig bioråvara och underlätta etablering av ”svart pellets” på den småskaliga marknaden.

Finansiärer av projektet är europeiska regionala utvecklingsfonden inom programmet Interreg Sverige – Norge, SP Processum, PFI, Vinnova, Länsstyrelsen Västernorrland, Nord-Tröndelag Fylkeskommune och Sör-Tröndelag Fylkeskommune.

För mer information kontakta: Yvonne Söderström Nordin, Projektledare SP Processum, tel. 010-516 67 65, e-post: yvonne.soderstrom@processum.se”>yvonne.soderstrom@processum.se
Karin Øyaas, Research Manager Paper and novel materials, PFI Tel. +47 959 36 526, e-post: karin.oyaas@pfi.no”>karin.oyaas@pfi.no

Från trä till fisk – protein från industrispill blir fiskfoder

 lästid ~ 2 min