Tema

Bakterierna som bryter ner klorater från pappersbruken

Blekning av pappersmassa är en process som historiskt sett knappast varit den miljövänligaste. Nu visar en avhandling vid Karlstads universitet att det går att effektivisera reningen av avloppsvattnet med bakteriers hjälp.

– Den klorat som bildas vid blekning av pappersmassa kan renas bort från avloppsvattnet genom biorening, det vill säga rening med bakteriers hjälp, säger Miriam Lindqvist, doktor i kemi vid Karlstads universitet.

Nedbrytningen av klorat kräver dock en syrefri miljö för att kunna fungera optimalt. På grund av att den biorening som sker av andra ämnen i avloppsvattnet från ett pappersbruk ofta kräver syre, kan det därför uppstå en konflikt mellan att effektivt bryta ner andra ämnen och nedbrytningen av klorat.

Bakterierna väljer syre om det finns  – reningen fördröjs
När det finns syre att tillgå är det mer förmånligt för bakterierna att använda detta och förmågan att bryta ner kloratet stängs temporärt ned. Förmåga kan återupptas igen när allt syre är konsumerat men fördröjningen kan vara lång. Den studie som Miriam Lindqvist genomfört handlar om att undersöka möjligheten att i framtiden effektivisera reningen av klorat.

Det är viktigt att öka förståelsen för hur och varför biorening av klorat fungerar för att på så vis kunna utveckla denna reningsmetod till att bli så effektivt som möjligt. Det arbete som beskrivs i avhandlingen belyser hur de gener som är involverade i nedbrytningen av klorat i bakterien Ideonella dechloratans regleras i närvaro respektive frånvaro av syre och även tillgången på klorat.

– Ett intressant resultat är att en vanligt förekommande mekanism för syreberoende genreglering sannolikt deltar i regleringen av generna för kloratreduktion, säger Miriam Lindqvist.

För mera information kontakta: Miriam Lindqvist, tel 0550-88449.

Bakterierna som bryter ner klorater från pappersbruken

 lästid ~ 1 min