Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Skyddet mot överskuldsättning i de svenska rättsreglerna uppvisar stora brister, bland annat när det gäller möjligheter till en framgångsrik skuldsanering. Det visar en avhandling från Umeå universitet, där Ann-Sofie Henrikson har analyserat konsumentskyddet mot överskuldsättning, i de svenska rättsreglerna som styr låneprocessen.

– I takt med att hushållens skuldsättning ökat har också antalet hushåll med skuldproblem blivit fler. Lagstiftaren har därför vidtagit åtgärder för att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning, säger Ann-Sofie Henrikson.

Som avhandlingen visar innebär dock arbetet med att reglera konsumentkreditmarknaden en svår balansgång. Å ena sidan behöver den ekonomiska tillväxten stimuleras, å andra sidan krävs en avvägning mellan att tillförsäkra hushållen tillgång till krediter samtidigt som konsumenter ska skyddas från överskuldsättning.

– Begreppet konsumentskydd indikerar att konsumenten ska skyddas mot något, men det finns ingen enhetlig definition och begreppet används för vitt skilda rättsliga insatser.

Konsumentskyddet svagt
Avhandlingen visar att de rättsliga åtgärder som under senare år vidtagits för att stärka konsumentskyddet mot överskuldsättning varit likartade och i huvudsak har utgjorts av krav på information till konsumenten innan avtal ingås. Efterlevnaden bland kreditgivarna är mindre god och tillsynen och sanktionerna har fortlöpande behövt förstärkas, dock utan att de eftersträvade resultaten uppnåtts.

– Konsumentskyddet har sedan den särskilda konsumentskyddslagstiftningen infördes i slutet av 1970-talet utvecklats från att skydda den enskilda konsumenten som svagare part till att i högre grad förse konsumenten med information så att denne själv ska kunna fatta beslut.

För de konsumenter som av någon anledning inte fullföljt kreditavtalet är konsumentskyddet svagt, trots att reglerna i vissa fall syftar till att skydda konsumenten. Av avhandlingen framgår att dessa regler i högre grad utgår från kreditgivarnas intressen att få betalt än att skydda konsumenten mot överskuldsättning.

Väg ut ur livslång skuldsättning
– För många konsumenter kan skuldsanering verka vara lösningen för att komma ifrån ett liv i livslång skuldsättning. Skuldsaneringslagens högt ställda krav både på att beviljas skuldsanering, men också att klara av att genomföra den, begränsar dock den möjligheten, säger Ann-Sofie Henrikson.

Ann-Sofie Henrikson är född och uppvuxen i Skellefteå. Hon är utbildad till jurist vid Uppsala universitet och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Avhandlingen: Fredagen den 22 april försvarar Ann-Sofie Henrikson, Juridiska institutionen, Umeå universitet sin avhandling med titeln Överskuldsatt och skyldig: En rättsvetenskaplig analys av konsumentskyddet mot överskuldsättning. Disputationen äger rum kl 10.15 i Samhällsvetarhuset, Hörsal C. Fakultetsopponent är professor Johan Bärlund, Helsingfors universitet.

Kontakt: Ann-Sofie Henrikson, Juridiska institutionen, Umeå universitet.Telefon: 070-217 85 84 E-post: ann-sofie.henrikson@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera