Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Parasiten Toxoplasma gondii är mycket vanlig bland svenska vildsvin. Parasiten kan ge allvarlig sjukdom hos människor, men överlever inte i väl upphettat kött. I lantbruket förekommer parasiten främst bland grisar som får gå på bete, visar en undersökning från SLU.

Toxoplasma gondii är en encellig parasit som förekommer hos människa och många andra varmblodiga djur. Hos djur är parasiten mest känd hos katt, som är parasitens huvudvärd, samt hos får och gris som är mellanvärdar.

Hos människor kan en infektion under graviditet leda till allvarliga skador hos barnet, exempelvis hjärnskador eller blindhet. Toxoplasmainfektion kan också ge upphov till en inflammation i hjärnan (encefalit) hos människor med nedsatt immunförsvar. På senare tid har infektionen även diskuterats i samband med en del psykiatriska tillstånd, exempelvis schizofreni.

Rått kött smittkälla för människor
Den främsta orsaken till toxoplasmainfektion hos människor anses vara konsumtion av otillräckligt upphettat infekterat kött, framförallt från gris, får och vilt. Camilla Wallander från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt förekomsten av Toxoplasma gondii hos vildsvin respektive slaktsvin i Sverige. Syftet var att öka kunskaperna om möjliga smittvägar till människa och att på det sättet möjliggöra riktade insatser av betydelse för folkhälsan.

Förekomsten av antikroppar hos konventionellt uppfödda slaktsvin visade sig vara låg (1 %), medan den var högre (8 %) hos grisar uppfödda under ekologiska förhållanden enligt KRAV:s regler. Förekomst av antikroppar är ett indirekt bevis på att grisen också bär på parasiten i sina vävnader.

Resultaten visade också att den ökade förekomsten hos KRAV-grisar främst var förknippad med betesgång, och att varje månads förlängning av betesperioden ökade risken för grisen att bli infekterad.

– Det ökade intresset för djurvänliga produktionsformer – med bland annat tillgång till utevistelse – riskerar att öka förekomsten av Toxoplasma-infekterat griskött och det är viktigt att denna risk hanteras i livsmedelskedjan, säger Camilla Wallander.

Upphettning av köttet dödar parasiten
Kött från vildsvin konsumeras i allt större utsträckning i Sverige eftersom dessa djur har ökat kraftigt i antal. I avhandlingen beskrivs den första undersökningen av förekomsten av Toxoplasma gondii hos svenska vildsvin och resultaten visade att hälften av de undersökta vildsvinen bar på antikroppar mot parasiten. Denna höga förekomst understryker vikten av att kommunicera riskerna förknippade med att konsumera otillräckligt tillagat vildsvinskött.

Information om Toxoplasma-parasiten samt om hur smittan kan undvikas bör enligt Camilla Wallander finnas lätt tillgänglig för konsumenterna. En viktig grundprincip är att svinkött aldrig ska konsumeras rått eller otillräckligt upphettat. Hur parasiten i framtiden bör hanteras i livsmedelskedjan kräver vidare utredning gällande både ekonomiska och tekniska förutsättningar.

Avhandling: Leg. Vet. Camilla Wallander, institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, försvarar sin doktorsavhandling Toxoplasma gondii in wild and domestic pigs (Sus scrofa and scrofa domestica) in Sweden – food safety aspects vid SLU i Uppsala.

Tid: Fredagen den 11 mars 2016, kl 09:15
Plats: Sal Audhumbla, VHC, SLU, Ultuna, Uppsala
Opponent: Professor Antti Oksanen, Livsmedelssäkerhetsverket i Finland (Evira)

Mer information: Camilla Wallander
018-67 23 62, camilla.wallander@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera