Hus i Burkina Faso.
Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Andelen träd i landskapet avgör tillgången på grundvatten i torra tropiska områden, enligt en ny studie av bland annat Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Många träd tar visserligen mycket vatten i anspråk. Men å andra sidan bidrar träden också till att vatten binds i marken. Lagom antal träd är alltså bäst.

Bland allmänheten uppfattas ofta träd ha en positiv påverkan på vattentillgången. Det är också något som motiverat många bistånds- och miljöprojekt. Trots detta har det vetenskapliga paradigmet fram till nu avvisat detta, och varit att träd alltid leder till mindre vattentillgång, eftersom de förbrukar mer vatten än annan vegetation genom sin högre transpiration och avdunstning från bladytor.

Denna motsättning har vuxit sig allt mer betydelsefull när vattnet blir allt mer begränsande för utveckling och globala utmaningar, inte minst i tropiska områden med torrsäsong. Trädens värde för kolbindning och markvård sätts i motsats till vatten tillgängligt för konsumtion och matproduktion.

Den nya studien, som publicerats i Scientific Reports (en tidskrift inom Nature-gruppen), visar paradoxalt nog att båda synsätten har rätt. Resultaten ger ett helt nytt perspektiv på debatten om hur träd påverkar vattentillgången i tropikerna, en debatt som involverat forskare, policy- och miljöorganisationer i decennier.

Bakom studien står forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, under ledning av Ulrik Ilstedt och med medverkan från både internationellt och nationellt anknutna kollegor.

Med mätningar i ett trädbeklätt jordbruksområde (så kallat agroforestry system) i Burkina Faso, har gruppen kunnat visa att en ”lagom” mängd träd ger mest bidrag till grundvattnet.

Utan träd förlorar marken sina stora porer som kan leda ner vattnet på djupet. I stället rinner vattnet av på ytan eller fastnar och avdunstar. Men med för många träd så förbrukar träden mer vatten än vad som tillförs genom att marken blivit bättre. Undersökningen är gjord i en typ av område som är vanligt över stora delar av de torra tropikerna.

– Tidigare studier har gjorts främst utanför tropikerna eller handlat om snabbväxande trädplanteringar med exotiska trädslag som eukalyptus och tall. Vi hoppas att våra resultat ska leda till att fler studier görs i ett bredare urval av miljöer, till exempel selektivt avverkade skogar och naturskogar, savanner, betesmarker och agroforestry system. När inte alla träd alltid stjäl vatten, blir plötsligt åtgärder som gallring, artval och hamling något som kan påverka vattentillgången positivt. Nu öppnas möjligheterna att restaurera degraderade områden med fler träd i landskapet på kunskapsbas för att förbättra miljön och minska koldioxid i atmosfären och samtidigt bidra till att förbättra människors livsvillkor i vattenbegränsade tropiska områden, säger Ulrik Ilstedt.

Fotnot: Utöver SLU-forskarna har bland annat de multilaterala forskningsinstituten CIFOR och ICRAF för forskning kring skogsbruk respektive agroforestry, det latinamerikanska institutet för forskning och utbildning inom lantbruk CATIE samt Burkina Fasos institut för forskning inom miljö och lantbruk INERA medverkat.

För mer information:
Ulrik Ilstedt, ulrik.ilstedt@slu.se, tel 070-151 0075
Anders Malmer, anders.malmer@slu.se, tel 070-645 9299

Artikeln “Intermediate tree cover can maximize groundwater recharge in the seasonally dry tropics” i Scientific Reports.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera