Tema

Många skolbarn undviker baslivsmedel i onödan – allergier går över

Många skolbarn står på eliminationsdiet fast de inte längre behöver, visar en studie kring överkänslighet mot baslivsmedlen mjölk, ägg, fisk och vete. Rapporterad överkänslighet var åtta gånger vanligare än den andel som vid tester faktiskt hade en påvisbar allergi. Föräldrar som fått rådet att utesluta ett livsmedel på grund av misstänkt överkänslighet hos barnet under det första levnadsåret, fortsätter ofta tills barnet är i mellanstadieålder utan att matallergin utvärderas, säger Anna Winberg, doktorand vid Institutionen för klinisk vetenskap vid Umeå universitet.

– De flesta allergier mot baslivsmedel växer bort och därför är det viktigt att återkommande utvärdera om barnets misstänkta eller konstaterade allergi läkt ut, förklarar Anna Winberg.

I studien ingick alla skolbarn i år 1 och 2, i Luleå, Piteå och Kiruna kommuner. Den visade att matallergi i själva verket var ovanlig bland barn som helt undvek baslivsmedel på grund av en upplevd överkänslighet.

Studien visade bland annat att:

  • rapporterad födoämnesöverkänslighet i åldrarna 7-8 var vanligt (21 procent) och i en uppföljning vid 11-12 år hade andelen ökat till 26 procent
  • rapporterad allergi mot baslivsmedel var åtta gånger högre (5 procent) än den allergiförekomst som påvisades i allergitest (0,6 procent)
  • trots att 14,5 procent av barnen, vid 11-12 års ålder, uppgav att de helt eller delvis undvek mjölk på grund av upplevd överkänslighet, kunde pågående mjölkallergi endast påvisas hos 3 procent av dessa barn
  • barn med pågående eller utläkt mjölkallergi hade lägre Body Mass Index (BMI) än barn som inte undvek mjölk

Exakta data kring förekomst av matallergier i Sverige saknas men tros drabba omkring 5-8 procent av alla barn och 3-5 procent av vuxna. Yngre barn med matallergi är oftast allergiska mot baslivsmedel, framför allt mjölk. Äldre barn och vuxna är oftare allergiska mot nötter, fisk och skaldjur. Det är sedan tidigare känt att majoriteten av barn som är allergiska mot baslivsmedel växer ifrån sin allergi och att utläkning oftast sker innan skolåldern.

– Studieresultaten visar hur viktigt det är med rätt ställda allergidiagnoser och att återkommande utvärdera barns matallergier för att undvika att livsmedel elimineras i onödan, säger Anna Winberg.

I studien undersöktes även biomarkörer i blod- och avföringsprover i samband med allergitesten, även kallade matprovokationer. Några av de analyserade biomarkörerna visade lovande resultat som möjliga, framtida prognostiska markörer för födoämnesallergi. Dessa resultat behöver dock valideras med ytterligare studier.

Om studien:
Studien var ett gemensamt projekt mellan OLIN-studierna (Obstruktiv Lungsjukdom i Norrbotten) och Umeå Universitet. 2006 bjöds alla barn i årskurs 1 och 2 i Luleå, Kiruna och Piteå in till studien, som omfattade en föräldrabesvarad enkät med frågor om astma, rinit, eksem och födoämnesöverkänslighet. 2585 barn (96%) deltog. När barnen var 11-12 år, gjordes en uppföljning med samma metoder samt mätning av BMI. Deltagandet var lika högt vid uppföljningen 2010. Barn med upplevd allergi mot baslivsmedel bjöds in till klinisk undersökning och provtagning. De barn som bedömdes ha en pågående allergi undersöktes vidare med en dubbelblind matprovokation.

Anna Winberg är från Umeå. Förutom sina doktorandstudier vid Institutionen för klinisk vetenskap arbetar Anna som barnläkare på Barn-och Ungdomskliniken, Norrlands Universitetssjukhus.

Avhandling: Epidemiology of food hypersensitivity in schoolchildren: Validation with double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers

Om disputationen:
Fredagen den 19 februari försvarar Anna Winberg,Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, sin avhandling med titeln: Epidemiologisk undersökning av födoämnesöverkänslighet bland skolbarn: validering med dubbelblind placebokontrollerad födoämnesprovokation och biomarkörer. (Engelsk titel: Epidemiology of food hypersensitivity in schoolchildren: validation by double-blind placebo-controlled food challenges and biomarkers). Opponent: Professor Sibylle Koletzko, Division of Peadiatric Gastroenterology and Hepatology, Ludwig Maximilians University, Munich, Germany. Huvudhandledare: Christina West. Disputationen äger rum kl. 13:00 i Bergasalen, Byggnad 27, Norrlands universitetssjukhus

För mer information, kontakta: Anna Winberg, Institutionen för klinisk vetenskap, enheten för pediatrik, Umeå universitet Telefon: 073-044 1934/090-785 2138
E-post: anna.winberg@umu.se

Många skolbarn undviker baslivsmedel i onödan – allergier går över

 lästid ~ 3 min