Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Inom sjöfarten har det saknats en praxis kring värderingen av skador i samband med olyckor. VTI har nu gjort en värdering av sjöfartsolyckor i svenskt farvatten och resultaten visar bland annat att olyckor med brand är dyrast och att olyckskostnaderna ökar med fartygets ålder.

För vägtrafiken finns en väl utvecklad litteratur och praxis kring värderingen av skador som uppstår i samband med olyckor. Inom sjöfarten har arbetet inte kommit lika långt.

– Denna studie tillför värderingar på tre typer av skador relaterade till sjöfartsolyckor i svenskt vatten: personskador inklusive dödsfall, fartygsskador och utsläppsskador, säger Inge Vierth, forskare på VTI.

För personskador och dödsfall finns det väletablerade kalkylvärden som Arbetsgruppen för samhälls­ekonomiska kalkyl- och arbetsmetoder inom transportområdet (ASEK) rekommenderar och som används i samhällsekonomiska analyser inom väg- och järnvägstrafiken. Forskarna rekommenderar att dessa värden även bör användas för sjöfarten.

Resultaten av studien om samhällsekonomiska kostnader för sjöolyckor visar att den totala kostnaden för de 103 omkomna i sjöfarts­olyckor i svenska farvatten mellan 1985 och 2014 var 2,3 miljarder kronor. Kostnader för sammanlagt 430 allvarliga eller lindriga personskador tillkommer.

– Den existerande litteraturen kring värderingar av fartygsskador är bristfällig. Denna studie för forskningsfältet framåt med värderingar baserade på försäkringsutbetalningar, säger Inge Vierth.

Olyckskostnaden ökar med ålder
Med data från försäkringsbolaget The Swedish Club har forskarna Magnus Landergren och Victor Sowa genomfört en ekonometrisk analys som visar hur olycks­kostnaden beror på olyckstyp och fartygets storlek och ålder. Analysen visar också att fartygstyp inte har någon signifikant påverkan på olyckors kostnad. Studien visar att olyckor inom kategorin brand och explosion resulterar i de dyraste olyckorna. Även kollisioner och grundstötningar ger upphov till stora kostnader.

– En olyckas kostnad ökar också med fartygets ålder, för varje ytterligare års ålder ökar olyckskostnaden med 100 000 kronor. En stor del av den totala kostnaden för sjöfartsolyckor kommer dock från några få stora olyckor, därför kan olyckskostnaden vara svår att skatta för en enskild olycka, säger Magnus Landergren.

Med data från den internationella oljefonden IOPC görs en regressionsanalys där oljeutsläppens kostnad förklaras av utsläppens storlek. Den skattade modellen visar på en avtagande marginalkostnad per utsläppt ton olja. Utsläppen av olja i svenska vatten har enligt Transportstyrelsens olycksdatabas blivit allt mindre och färre. VTI:s värdering och olycksstatistiken visar att oljeutsläpp inte utgör någon betydande samhällsekonomisk kostnad i Sverige. Detta beror troligen på ett ambitiöst säkerhetsarbete, enligt Inge Vierth.

 

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera