Tema

Läraren lika viktig vid projektarbete

Projektarbete blir allt vanligare i svenska skolor. Eleverna förväntas driva sina egna frågor och planera sitt eget arbete. Lärarrollen förändras – men läraren är lika central under projektarbeten som under annan undervisning.

En avhandling vid Göteborgs universitet visar på lärarens centrala roll även under projektarbeten, eget arbete och grupparbeten. Det är läraren som ramar in uppgiften, instruerar hur ett fortsatt arbete kan se ut, återkopplar till tidigare arbeten och fortlöpande utvärderar elevernas arbete.

Trots att mer av undervisningen organiseras i form av projektarbete har få studier undersökt hur projektarbete genomförs i praktiken. Tidigare studier har slagit fast att lärarens roll förändras, men inte hur undervisningen inom ramen för projektarbeten skiljer sig från undervisning i andra sammanhang, säger avhandlingens författare Mikaela Åberg.

Filmade elever vid projektarbete
Mikaela Åberg har undersökt elevers och lärares interaktion i ett projektarbete i årskurs nio, ett arbete som handlade om hållbar utveckling, växthuseffekten och olika länders miljöpolitik.

Utifrån fem veckors videoinspelningar visar Mikaela Åberg hur eleverna arbetar med information de hittar på nätet och i andra källor, hur de omformulerar informationen och hur de förhåller sig till den.

Avhandlingen visar också lärarens roll i projektarbete: hur lärarna får eleverna att tänka på ett annat sätt, får dem att ställa nya frågor, leder elever in på nya förhållningssätt och hur de förhindrar eventuella misstag eller missförstånd.

– Även om projektarbetet är ett undervisningsupplägg som beskrivs som ett ”elevcentrerat” arbetssätt har läraren ändå en central roll, säger Mikaela Åberg.

Mötet mellan elev och lärare avgörande
Avhandlingens tre studier undersöker också vad eleverna gör, hur de arbetar med de uppgifter de får och vilka krav detta ställer på dem. Centralt är mötet mellan lärare och elev. Bland annat visar studierna hur elever presenterar problem som de har stött på för läraren, och hur lärare och elever förhandlar om hur dessa problem ska lösas.

– Mycket av elevernas tid går åt till att stämma av med lärarna huruvida de är på rätt spår. Det är lärarna som sätter agendan och planerar arbetets upplägg. Det är också de som formulerar instruktioner, ger vägledning, sätter upp mål, ramar in uppgiften och slutligen bedömer elevernas arbete, säger Mikaela Åberg.

Projektarbeten i skolan har studerats tidigare. Men för Mikaela Åberg har den huvudsakliga frågan inte varit om denna arbetsform är bra eller dålig, om elever lär sig mer eller mindre, eller hur projektarbete bäst bör bedrivas. Istället riktas fokus mot de kommunikativa och konkreta villkoren.

– Genom att studera hur uppgifter och instruktioner omsätts i praktiken blir det möjligt att undersöka hur lärare och elever tillsammans formar undervisningen. På det sättet bidrar avhandlingen till att ge en ökad förståelse för en arbetsform i skolan som blir allt vanligare, säger Mikaela Åberg.

För mer information
Mikaela Åberg, telefon: 031–786 2760, 0736-510244, e-post: mikaela.aberg@ped.gu.se

Avhandling
Mikaela Åberg lägger fram sin avhandling Doing Project Work.The Interactional Organization of Tasks, Resources, and Instructions vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet, fredagen den 18 december kl 13.00
Plats: sal BE 036, Pedagogen hus B, entréplan, Läroverksgatan 15, Göteborg

Läraren lika viktig vid projektarbete

 lästid ~ 2 min