Tema

Skiftarbete ökar risken att dö efter en hjärtinfarkt

Skiftarbetande män löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med de som arbetar dagtid, enligt forskning från Mittuniversitetet. Den finns  också flera kopplingar mellan skiftarbete och hjärt-kärlsjukdomar.

Skiftarbete definieras ofta som att arbeta annan tid än dagtid, 6.00–18.00. Resultaten i avhandlingen visar att män som skiftarbetar löper en ökad risk att dö inom en månad efter en hjärtinfarkt. Motsvarande riskökning hittades inte för skiftarbetande kvinnor.

– Det verkar som infarkten har ett allvarligare förlopp för män som arbetar på annan tid än dagtid. Det kan motivera en särskild uppmärksamhet när de behandlas på sjukhus efter en hjärtinfarkt och olika förebyggande åtgärder, säger Jonas Hermansson, doktorand i hälsovetenskap vid Mittuniversitetet.

Förstärker riskfaktorer
Avhandlingen visar också att skiftarbete ”förstärker” kända riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdomar. De negativa konsekvenserna av exempelvis fysisk inaktivitet/stillasittandeär merriskfyllda för män som skiftarbetarjämfört med dagarbetare när det gäller risk för hjärtinfarkt. På samma sätt är förhöjda värden av triglycerider (blodfetter) och bukfetma mer allvarliga riskfaktorer för hjärtinfarkt bland kvinnor som skiftarbetar.

– En ökad fysisk aktivitet bland skiftarbetare skulle minska risken för hjärtinfarkt, och att främja hälsosamma levnadsvanor rent generellt skulle ha positiva hälsoeffekter. Med tanke på att det blir alltmer vanligt med skiftarbete är förebyggande insatser av stor betydelse, säger Jonas Hermansson.

Under de senaste åren har skiftarbete kopplats samman med ökade risker för hjärt-kärlsjukdom, typ II diabetes och det metabola syndromet.

– Det är oklart hur orsakssambanden ser ut, men det kan vara flera faktorer som spelar in, som sömnstörningar, effekter på hjärtat, stillasittande och andra livsstilsfaktorer vid skiftarbete, säger Jonas Hermansson.

Studierna genomfördes med hjälp av statistiska analyser i två olika svenska fallkontrolldatabaser.

Avhandling
Shift Work and Cardiovasular Disease. Den försvaras vid Mittuniversitetet, Campus Sundsvall, 27 november 2015.

Kontakt
Jonas Hermansson, doktorand i hälsovetenskap, 070-002 82 79, e-post: jonas.hermansson@sll.se

Skiftarbete ökar risken att dö efter en hjärtinfarkt

 lästid ~ 1 min