Tema

Herpesvirus vanligt hos travhästar

Herpesvirus är vanligare än man tidigare trott. Höga nivåer av antikroppar mot förkylningsvirus kvarstår under lång tid. Det här är två intressanta resultat av en nyligen publicerad avhandling om luftvägsvirus hos travhästar av veterinär Helena Back, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Infektioner i luftvägarna, eller hälta, är vanliga orsaker till att hästar underpresterar på tävling. När ett virus orsakar tydliga sjukdomssymptom hindrar de en häst från att träna eller starta på tävling, men man vet också att virus kan infektera en häst utan att ge tydliga symptom. Hur sådana virusinfektioner påverkar hästarnas hälsa och prestation har studerats i en avhandling av Helena Back.

Under ett års tid studerade hon bland annat prestation, hälsa och förekomst av olika luftvägsvirus hos 63 svenska travhästar som var i träning hos fyra professionella tränare. Sammanlagt togs 663 blod- och nässvabbprover från dessa hästar. Fokus låg främst på en viss typ av herpesvirus som tidigare undersökts mycket sparsamt, samt hästens förkylningsvirus (rhinitvirus).

Höga antikroppsnivåer utan prestationssänkning
Majoriteten av hästarna hade under långa perioder stabilt höga antikroppsnivåer mot rhinitvirus i sina blodprover, utan att visa symptom på sjukdom eller nedsatt prestation. Detta tyder på att rhinitvirus är vanligt hos tävlande travhästar, men att antikroppsnivåer som möjligen skyddar mot sjukdom troligen kvarstår under längre tid.

– Vi kan därmed slå hål på myten om att ett enda blodprov med en hög antikroppsnivå av rhinitvirus betyder att hästen har en pågående infektion. En tydlig nivåskillnad i två blodprover med 2-3 veckors mellanrum behövs innan man kan fundera på att skylla en dålig prestation på rhinitvirus, säger Helena Back.

Herpesvirus typ 2 och 5 (EHV-2 och EHV-5) har tidigare hittats hos hästar men man har inte vetat hur vanliga dessa virus är. Dessutom har förekomsten av dessa virus kopplats till både friska och sjuka hästar. Bland proverna från näshålan hos de undersökta travhästarna visade sig närmare tre fjärdedelar innehålla typ 5 och omkring en tredjedel innehålla typ 2. Mängden virus som utsöndrades vid de olika provtagningstillfällena varierade kraftigt, men varken mängden eller påvisande av de två virusen kunde relateras till nedsatt prestation eller kliniska sjukdomssymptom hos någon av hästarna.

– Detta är oerhört viktig information, eftersom det visar att enbart förekomst av herpesvirus typ 2 eller 5 inte är tillräckligt för att kopplas samman med sjukdom eller nedsatt prestation, säger Helena Back.

Herpesvirus påverkar hästarna på olika sätt
Herpesvirus typ 5 har också i sällsynta fall kopplats till en mycket allvarlig lungsjukdom hos häst. För att ta reda på varför detta virus kan finnas hos både sjuka och friska hästar undersöktes viruset på gennivå. Med hjälp av ny avancerad teknik kunde olika varianter av herpesvirus typ 5 identifieras vilket inte har beskrivits tidigare. Denna nya kunskap är ett stort steg på vägen till att förstå varför herpesvirus typ 5 verkar påverka hästar på så olika sätt.

Helena Back disputerar fredag den 25 september 2015 med start kl. 09:15, i sal Audhumbla, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, SLU Uppsala. Avhandlingens titel är ”Low Virulent Respiratory Viruses in Standardbred Trotters – relationship to health and athletic performance”.

Mer om luftvägsinfektioner hos hästar (Statens Veterinärsmedicinska Anstalt).

Kontaktinformation
Doktorand Helena Back, SVA och SLU, tel. 018-67 40 31, e-post: helena.back@sva.se

Vi finns där du är @forskningsnyhet

Herpesvirus vanligt hos travhästar

 lästid ~ 2 min