Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 september 2015

Mångfald är en framgångsfaktor

Exploatering av naturmiljöer eller klimatförändringar, innebär påfrestningar på populationer och arter. Växter och djur måste hinna anpassa sig till de nya förhållandena eller flytta till nya områden för att inte hotas av utrotning. Förutsättningarna att klara den utmaningen ökar med ökad diversitet i populationen.

Miljöförändringar innebär påfrestningar på populationer och arter. Förutsättningarna att klara den utmaningen ökar med ökad diversitet i populationen, visar en ny forskningssammanställning från Linnéuniversitetet i Kalmar, som nyligen publicerats i tidskriften Ecography.

Författarna till studien menar att de forskningsresultat de sammanställt är viktig information för en effektiv naturvård med syftet att bevara biologisk mångfald. Tidigare teoretiska studier har föreslagit att högre grad av inom-artsvariation kan gynna populationer och arter i ett evolutionärt och ekologiskt perspektiv.

Experiment och jämförande studier har testat hypotesen, men en systematisk sammanställning av resultaten har hittills saknats. Nu har forskare vid Linnéuniversitetet i Kalmar gjort en systematisk sammanställning av tidigare forskningsprojekt på växter, djur och bakterier.

Sammanställningen ger ett starkt stöd för hypotesen att mer variabla grupper är mer framgångsrika. Professor Anders Forsman, studiens huvudförfattare, sammanfattar resultatet:

– Vår studie visar att högre diversitet inom grupper av organismer minskar sårbarheten vid miljöförändringar. Populationer med högre diversitet uppvisar också stabilare populationsstorlek, högre etableringsförmåga i nya miljöer, större geografiska utbredningsområden och minskad utdöenderisk, jämfört med mindre variabla populationer och arter.

Ett annat intressant resultat från den nya studien är att variationens betydelse ökar då utmaningarna blir större. Dr Lena Wennersten, medförfattare till studien, förklarar:

– Några av de experiment som ingår i vår sammanställning har testat variationens betydelse under olika miljöbetingelser. Det visar sig då att den gynnsamma effekten av diversitet blir tydligare när påfrestningarna på populationen är större.

Förhållandet mellan graden av variation och de positiva effekterna är inte entydigt. Några av experimenten i sammanställningen har testat flera olika nivåer av variation mellan grupper. En del av dessa studier tyder på att de positiva effekterna tilltar ju högre grad av diversitet som ingår i experimentgruppen. Andra studier tyder istället på att den positiva effekten av variation når ett optimum och att effekten därefter avtar om graden av variation ökas ytterligare.

– För att naturvårdsprojekt som syftar till att bevara biologisk mångfald ska bli effektiva och framgångsrika är det viktigt att inte bara ta hänsyn till enskilda arters miljö-krav, utan även beakta populationens diversitet och dess betydelse, menar författarna.

Sammanställningen som kalmarforskarna gjort stämmer väl överens med påståendet att diversitet är en framgångsfaktor. Samtidigt klargör studien att det finns en rad viktiga kunskapsluckor som behöver fyllas.

– Det finns stort behov av vidare studier för att vi ska få en klarare bild av variationens betydelse under olika betingelser. Vi hoppas därför att vår studie kan sporra till fortsatt forskning inom detta angelägna och intressanta område, säger Professor Anders Forsman.

Artikeln
Forsman, A. and Wennersten, L. 2015. Inter-individual variation promotes ecological success of populations and species: evidence from experimental and comparative studies. Ecography, DOI: 10.1111/ecog.01357 Länk till artikel:

Anders Forsman och Lena Wennersten ingår i forskargruppen Linnaeus University Centre for Ecology and Evolution in Microbial model Systems, EEMiS.

Kontaktinformation
Anders Forsman, professor, e-mail: Anders.Forsman@LNU.se; telefon: 0480-44 61 73; mobiltelefon: 0706-27 27 38 Lena Wennersten, PhD, e-mail: Lena.Wennersten@LNU.se; telefon: 0480-44 62 27; mobiltelefon:0733-26 18 51 Jonas Tenje, pressansvarig, mobiltelefon: 070-308 40 75

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera