Hos många djurarter skiljer sig kromosomerna åt mellan könen. Hanen har en Y-kromosom. Men hos en del djur, till exempel hos fåglar, är det tvärtom. Där har honorna en egen könskromosom, W-kromosomen. Uppsalaforskare har nu för första gången kartlagt den genetiska sammansättningen och evolutionen hos W-kromosomen.

Alla individer av en art har samma sorts kromosomer, med ett undantag. Hos många arter skiljer sig könen åt på så sätt att hanar har en egen könskromosom, Y-kromosomen. Denna innehåller gener som styr könsutvecklingen till en hane. I avsaknad av en Y-kromosom utvecklas organismen till en hona.

Men hos exempelvis fåglar ser det annorlunda ut. Där har honorna en egen könskromosom – W-kromosomen.

I en studie som idag publiceras i Nature Communications visar Linnea Smeds och Hans Ellegren, och deras medarbetare, att fåglars W-kromosom förvånande nog inte innehåller gener som styr utvecklingen till en hona.

– Könsutveckling hos fåglar och andra djur med W-kromosom tycks istället bero på antalet av deras motsvarighet till X-kromosomen. Två kopior av denna ger en hane, en kopia (plus en W-kromosom) ger en hona, säger Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet.

W-kromosomen verkar istället fungera som en sorts buffert för honor i och med att den innehåller liknande gener som X-kromosomen. För att vissa gener ska fungera är det kritiskt att en individ har två kopior av genen. För honor som bara har en kopia av X-kromosomen kan W-kromosomen på detta sätt fungera som ett komplement.

Forskarna har kunnat se att W-kromosomen förändras i långsammare takt än någon annan del av arvsmassan.

-Det beror på att den bara nedärvs på mödernet och färre mutationer uppstår hos honor än hos hanar, säger Hans Ellegren.

De flesta mutationer uppkommer när könscellerna ska bildas. Eftersom hanar producerar många, många fler könsceller än honor, så är sannolikheten för att en spermie ska innehålla nya mutationer mycket större än att en äggcell ska göra det.

W-kromosomen är den enda kromosom från cellkärnan som nedärvs på mödernet. Den delar den egenskaper med den lilla mängd DNA som finns i celler mitokondrier.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Hans Ellegren, tel: 070-4250637, e-post: Hans.Ellegren@ebc.uu.se

Efter att slutligen ha fridlysts, kunde björnarna återhämta sig och uppgår idag till nästan tre tusen djur.

I museets samlingar finns både ben och skinn från björnar som levde på 1800-talet innan flaskhalsen. Genom att undersöka DNA från dessa prover och jämföra med moderna björnar kunde forskarna se två saker.

Dagens björnar är uppdelade i tre populationer i södra, mellersta och norra Skandinavien. En del forskare har tidigare föreslagit att denna uppdelning orsakades av flaskhalsen för 100 år sedan. Men den nya studien visar nu att detta inte stämmer. Uppdelningen fanns redan innan flaskhalsen, vilket innebär att de genetiska skillnaderna mellan de tre populationerna har funnits en längre tid och kan ha uppstått av naturliga orsaker snarare än mänsklig påverkan.

Det andra resultatet är att den genetiska variationen var högre innan flaskhalsen. Idag har björnarna en relativt hög genetisk mångfald men den har minskat de senaste 100 åren, särskilt södra Skandinavien. Den södra populationen finns idag i Härjedalen och södra Jämtland, men även norra Dalarna, Medelpad och Hälsingland.

En hög genetisk mångfald ökar artens chans att överleva långsiktigt genom att klara förändringar i sin livsmiljö. Denna studie är ett exempel på hur värdefulla naturhistoriska samlingar är för framtida forskning.

Resultaten är publicerade i tidskriften Molecular Ecology.

Kontaktinformation
Kontakt: Erik Ersmark, Erik.ersmark@nrm.se, Doktorand vid Naturhistoriska riksmuseet, Love Dalén, Love.Dalen@nrm.se, Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet

Avhandlingsstudien visar att lärare kan skapa en specifik form av kunskap om lärande och undervisning genom att utforska sin praktik. Denna specifika form beskrivs i avhandlingen som kunskap om lärandeobjekt eller vad eleverna behöver lära för att utveckla kunskaper om ett avgränsat ämnesinnehåll.

I studien deltog fyra matematiklärare. Trots att lärarna hade goda matematikkunskaper, en gedigen yrkeserfarenhet samt relativt goda insikter i matematikdidaktisk forskning lyckades lärarna inte med att utveckla elevernas kunskaper utifrån sina intentioner. Men kunskapen om lärandeobjektet blev mer kvalificerad och specificerad när lärare gemensamt och systematiskt analyserade sin undervisning och elevernas lärande. Under processen med gemensamma planeringar, genomförande och analys av lektioner identifierade de avgörande detaljer om elevers skilda förståelse av matematikinnehållet vilket bidrog till att de fick syn på avgörande skillnader om hur ämnesinnehållet kunde behandlas i undervisningen för att utveckla elevernas lärande.

– Formell matematikkunskap är inte tillräckligt för att lärare ska kunna undervisa så att ämnesinnehållet blir begripligt för eleverna. De behöver även vad som kallas pedagogical content knowledge (PCK), säger Pernilla Mårtensson.

I PCK-begreppet inkluderas bland annat kännedom om elevers (miss)uppfattningar, kunskap om styrdokument, kännedom om vilka exempel, metaforer, material och representationer som är lämpliga för att ämnesinnehållet ska bli förståeligt för andra. Men hur ska man veta vilken metafor eller vilket exempel som är bäst om man inte vet vad eleverna behöver lära? Kunskap om lärandeobjektet kan därför bidra med ny förståelse om vad PCK kan vara

Pernilla Mårtensson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Att få syn på avgörande skillnader: Lärares kunskap om lärandeobjektet den 8 maj 2015.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Pernilla Mårtensson, pernilla.martensson@hlk.hj.se, 0704-851057

För medan konventionella instrument är så tunga och ömtåliga att vi dels bara har råd att skicka iväg ett fåtal av dem, dels bara kan transportera runt dem på långsamma fordon i ganska beskedlig terräng, väger Martin Berglunds robustare teknik bara en bråkdel så mycket utan att tumma på mätningarnas kvalitet. Det innebär att vi kan använda mindre, snabbare och mer terränggående fordon och täcka in betydligt större och, troligen, intressantare områden till en lägre kostnad.

Hemligheten är en så kallad plasmakälla, tillräckligt liten för att lätt rymmas på ett pekfinger. Med den kan Martin Berglund göra långt mindre än en miljondels gram av ett prov elektriskt ledande med sådan kvalitet att han kan se de små, små skillnader i ledningsförmåga som uppstår när provet belyses med laserljus. Noggrannheten hos denna spektroskopiska teknik är tillräcklig för att man ska kunna uppfatta procentuella halter av ett ämne i det pyttelilla provet. Och man kan till och med göra skillnad på olika tunga atomer av ett och samma grundämne. Det innebär, till exempel, att instrumentet kan se om kol i ett ämne har ingått i en varelses ämnesomsättning eller inte.

– Det var knappt vi trodde våra ögon när vi såg de första resultaten. Vi hade gjort teoretiska uppskattningar, men trodde att signalen skulle drunkna i olika störningar, säger Martin Berglund.

Tekniken är nu både patenterad och prisbelönt och kommer att fortsätta utvecklas.

– Vi vill gärna prova den för medicinsk diagnostisering; många sjukdomar lämnar nämligen spår i utandningsluften. Den skulle också kunna användas för att skilja på naturliga och industriellt betingade koldioxidutsläpp i vår miljö, säger Martin Berglund.

Avhandlingen "Miniature Plasma Sources for High-Precision Molecular Spectroscopy in Planetary Exploration" försvaras på fredag den 5 juni kl 13:15 i i Ångströmlaboratoriet, som passande nog är döpt efter en av spektroskopins förgrundsgestalter, Anders Ångström.

Kontaktinformation
För mer information om avhandlingen kontakta Martin Berglund, tel: 018-471 3114, 070-6437958, e-post: Martin.Berglund@angstrom.uu.se

Vi upplever ofta digitala medier, till exempel webbplatser, videospel, program och virtuella världar, som rumsliga företeelser som vi navigerar och förflyttar oss i.

När vi använder dessa digitala medier interagerar vi med både bilderna på skärmen och ljudet och ofta ligger någon typ av berättande till grund för vårt agerande.

Avhandlingen The Ergodic Revisited: Spatiality as a Governing Principle of Digital Literature undersöker vilken rumslighetens funktion har i fyra digitala, interaktiva litteraturverk. Dessa verk är Dreamaphage av Jason Nelson (2003), Last Meal Requested av Sachiko Hayashi (2003), Façade av Michael Mateas och Andrew Stern (2005), och Egypt: The Book of Going Forth by Day av MD Coverley (2006).

Verken undersöks genom närläsning och rumslig analys, i en modell som kombinerar berättande, design och interaktionsteorier. Resultatet visar att de rumsliga komponenterna i de digitala verken definierar såväl läsarens interaktion med verken, som de berättelser som blir resultatet av interaktionen. Detta är en av mycket få fördjupade studier grundade på närläsning av rumslighet i digital interaktiv litteratur.

I avhandlingen undersöks hur rumsliga representationer av städer och byggnader, och karaktärerna som finns i dem, påverkar oss att göra vissa val eller bidrar till att vi gör vissa tolkningar. Ur samspelet mellan det digitala mediet och användare uppstår sedan berättelser, som till stor del styrs av just rumsligheten.

Disputationen äger rum på fredag 5 juni, kl. 13:00 – 15:00, i Samhällsvetarhuset, Hörsal C, Umeå universitet. Opponent är Hans Kristian Rustad, försteamanuens, Høgskolen i Hedmark, Norge.

Avhandlingen finns publicerad digitalt

Kontaktinformation
Kontakt:James Barrett, james.barrett@umu.se

Den undersökta perioden, kallad Eem, inträffade före den senaste istiden och karaktäriserades av temperaturer högre än dagens över stora delar av jorden. Klimatutvecklingen under Eem är därför jämförbar med ett framtida varmare klimat.

Studier av fossila växter och insekter, bevarade i geologiska avlagringar i norra Finland, avslöjade en abrupt avkylning som inträffade i ett i övrigt varmare klimat. Under denna avkylning minskade temperaturen med 2–4 °C och för blev låg under en period på 500–1000 år. Jämförelser med studier gjorda på havsbottensediment från Norska Havet och Nordatlanten indikerar att den abrupta avkylningen kan kopplas till en plötslig bromsning av djupvattenbildningen i Nordatlanten och en minskning av den nordliga utsträckningen av Golfströmmen som transporterar värme till norra Europa.

De nya uppgifterna visar att plötsliga förändringar i klimatet inträffade vid det senaste tillfället jorden präglades av temperaturer betydligt högre än dagens.

– Detta kan ha framkallats av att smältvatten från den Grönländska inlandsisen orsakat störningar i den Nordatlantiska havscirkulationen. Även om den exakta mekanismen bakom den plötsliga avkylningen är oklar, påvisar studien risken för plötsliga och storskaliga förändringar i klimatet omkring Nordatlanten under en fortsatt global uppvärmning, säger Karin Helmens vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet.

Studien genomfördes av en internationell forskargrupp ledd av Docent Karin Helmens från Stockholms universitet och Bolincentret för klimatforskning (Sverige). Gruppen inkluderar också forskare från Helsingfors universitet (Finland), Bergens universitet och Bjerknescentret för klimatforskning (Norge), Friauniversitetet i Amsterdam samt Amsterdams universitet (Nederländerna).

Studien: "Major Cooling Intersecting Peak Eemian Interglacial Warmth in Northern Europe"

Forskare: Karin F. Helmens, J. Sakari Salonen,Anna Plikk, Stefan Engels, Minna Väliranta, Malin Kylander, Jo Brendryen, Hans Renssen

Kontaktinformation
För ytterligare information: Karin Helmens, docent vid Institutionen för naturgeografi, Stockholms universitet, mobil 073 320 07 76, e-post karin.helmens@natgeo.su.se

Medicinteknikbranschen består till 95 procent av små och medelstora företag. Många av dem är nystartade och utvecklar banbrytande teknik för användning i sjukvården. Konkurrensen är global och i länder där den inhemska marknaden är liten, som till exempel Sverige, är det viktigt att ta sig ut på den internationella marknaden.

Även om den potentiella efterfrågan för medicintekniska innovationer är global, har varje land olika sjukvårdssystem och olika regler och rutiner för hur ny medicinteknik subventioneras och implementeras.

I sin doktorsavhandling har Hélène Laurell utgått från medicinteknikbranschen för att undersöka hur unga företag internationaliseras. Resultaten visar att processen för att komma ut på en internationell marknad är i stor grad beroende av vilken bransch företaget tillhör.

– Att förstå vilken typ av kund företaget har, i kombination med vilken typ av produkt som säljs, har stor betydelse för hur snabbt och brett ett företag bör internationalisera sig, säger Hélène Laurell.

Att arbeta mot institutioner gör att internationaliseringen blir mer fokuserad, men också tar längre tid.

– Kombinationen av att ha helt nya medicintekniska produkter, och att sälja dem till en komplex kund som nationsspecifika sjukvårdsorganisationer, ger en komplicerad försäljningsprocess. Det gäller särskilt när produkten behöver subventioneras, eller evidens av olika slag behöver presenteras innan det kan bli tal om någon försäljning överhuvudtaget.

Det avgörande för företagen i den här innovativa branschen, menar Hélène Laurell, har varit att hela tiden skapa nya nätverk. Till exempel är det viktigt att vara med på medicinska kongresser och mässor. Förutom kommersiella och sociala nätverk är det också viktigt att ha vetenskapliga, institutionella och åsiktsskapande nätverk. Företagets kompetens inom teknologi, marknadsföring och entreprenörskap måste även kompletteras med kunskap inom finans, vetenskap och olika regleringar.

Hélène Laurell, som är knuten till både Jönköping International Business School och Högskolan i Halmstad, försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling The role of industry context for new venture internationalization – Evidence from the medical technology sector vid Jönköping International Business School den 24 april.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Héléne Laurell på 0768-662266 eller marie_helene.laurell@hh.se

Antalet diagnoser för autismspektrumstörning har under det senaste decenniet ökat från en halv procent i början på 2000-talet till över 2 procentunder 2014.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har nu studerat ökningen närmare för att undersöka om den faktiskt speglar en ökning av de symptom som diagnosen baseras på.

För att kunna svara på frågan har forskarna använt två databaser. Den ena ett patientregister som samlar alla individer födda i Sverige mellan 1993 och 2002, totalt 1 078 975 personer. Den andra en pågående tvillingstudie med totalt 19 993 individer födda under samma tidsrymd.

Efter att ha mätt förekomsten av autismspektrumstörning i patientregistret genomfördes intervjuer med föräldrarna till de 19 993 barnen i tvillingstudien. Frågorna hämtades från ett instrument utprovat för att mäta autismspektrumstörningar där föräldern tillfrågas om förekomsten och allvarlighetsgraden av olika symptom.

Resultaten från studien, som publiceras i ansedda British Medical Journal, visar att även om förekomsten av autism ökade för varje år i patientregistret, var symtomen i tvillingstudien under samma tioårsperiod konstanta.

– Det innebär att prevalensökningen av autismspektrumstörningar inte speglas av en ökning av autismsymptomen. Med andra ord är symptomen inte vanligare i befolkningen idag jämfört med för tio år sedan, säger professor Christopher Gillberg vid Sahlgrenska akademin.

Förklaringen till den ökade autismprevalensen kan enligt forskarna sannolikt förklaras med tre faktorer: att de diagnostiska kriterierna har breddats, att allt fler söker hjälp och att den professionella kunskapen om autismspektrumstörningar har ökat.

– Detta resultat visar att det är administrativa snarare än etiologiska förändringar som ligger bakom den rapporterade ökningen, säger Christopher Gillberg.

Artikeln Autism phenotype versus registered diagnosis in Swedish children: prevalence trends over 10 years in general population samples publicerades i BMJ den 28 april.

Länk till artikel

Kontakt:Christopher Gillberg kan nås via Ingrid Vinsa, Gillbergcentrum, Göteborgs universitet, 031 342 59 70, ingrid.vinsa@gnc.gu.se

Kontaktinformation
http://www.bmj.com/content/350/bmj.h1961

Utlandsfödda kvinnor har tidigare pekats ut som en riskgrupp för att utveckla förlossningsrädsla. Trots det har inga studier gjorts i Sverige där alla kvinnor, oavsett språk, tillfrågas om sin rädsla inför förlossningen.

I ett projekt om förlossningsrädsla har 606 kvinnor från 53 olika länder besvarat frågeformulär om förlossningsrädsla. Frågeformuläret fanns tillgängligt på de nio vanligaste språken i Uppsala: svenska, engelska, arabiska, persiska, polska, somali, sorani, spanska och thai.

Resultatet visade att 18 procent av de svenskfödda och 37 procent av de utlandsfödda kvinnorna hade förlossningsrädsla. Det innebär att det är mer än dubbelt så vanligt med förlossningsrädsla bland utlandsfödda kvinnor jämfört med svenskfödda kvinnor. Förlossningsrädsla var även vanligare bland förstföderskor jämfört med flerföderskor.

– Resultaten visar att barnmorskan behöver rikta extra uppmärksamhet till utlandsfödda kvinnor angående deras oro och rädsla inför förlossningen och göra en planering för hur förlossningsrädslan kan hanteras. I fortsatta studier kommer vi jämföra två olika metoder för behandling av förlossningsrädsla. Kognitiv beteendeterapi via internet och samtalsstöd med barnmorska, säger Elin Ternström som är doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet.

Elin Ternström är doktorand vid institutionen för kvinnor och barns hälsa. Hon ingår i forskargruppen U-CARE gravid som är en del i det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet U-CARE vid Uppsala universitet.

Ternström, E., Hildingsson, I., Haines, H. & Rubertsson, C. (2015). Higher prevalence of childbirth related fear in foreign born pregnant women – Findings from a community sample in Sweden. Midwifery, 31:445-450.

Kontaktinformation
Presskontakt:
Linda Koffmar
Telefon:
018-471 1959
Mobil:
070-425 08 64
Epost:
Linda.Koffmar@uadm.uu.se
Presskontakt:
Anneli Waara
Telefon:
018-471 1974
Mobil:
070-425 07 18
Epost:
Anneli.Waara@uadm.uu.se
Presskontakt:
Petra Lindberg
Telefon:
018-471 82 49
Epost:
petra.lindberg@uadm.uu.se

I varje möte mellan pedagog och barn inom förskola och skola finns etiken inneboende i situationen. Men etiken är svår att diskutera och inte alltid lätt att peka på i olika händelser.

– Yrkesetiken handlar om att ha ett förhållningssätt till ansvaret i mångtydiga situationer, att väva samman barnets lärande med relationer och känslor, att inkludera varje barn, att använda egna erfarenheter för barnets bästa och att skapa en atmosfär av glädje, trygghet och respekt genom att sätta gränser. Yrkesetiken hindras eller försvåras av yttre faktorer men utvecklas när teori och praktik förs samman i reflektionen, säger Marita Cronqvist, avhandlingens författare och verksam vid Högskolan i Borås.

Hon har studerat erfarenheter av moral och etik hos lärarstudenter inom fyra olika lärarprogram under deras verksamhetsförlagda utbildning, utifrån de dilemman och utmaningar studenterna ställs inför, samt hur det går till när de lär yrkesetik.

Hennes resultat visar att etiken behandlas ytligt eller inte alls i didaktiska planeringar och på de seminarier som såväl förbereder som följer upp studenternas praktik på förskolor och skolor.

– Ska pedagogen fungera som förebild för barnen måste det personliga och det professionella föras samman i utbildningen, säger Marita Cronqvist.<br /><br />I hennes studie finns det många exempel på hur studenter relaterar till sin egen barndom, egna barn eller egen skolgång.

– Detta visar att tidigare erfarenheter inte kan förbises utan istället bör användas som en resurs i lärarutbildningen. Genom erfarenheterna formas utbildningen på olika sätt för enskilda studenter, säger hon.

Ansvaret för barn kan hanteras på en mängd olika sätt. För att klara av att hantera oförutsedda skeenden behöver lärarstudenten utveckla ett omdöme som bygger på de faktorer som uppmärksammas i situationen. Handlingar utförs utifrån hur situationen uppfattas och lärarstudenten måste ta ansvar för konsekvenserna.

– När exempelvis ett barn uttalar sig kränkande mot någon annan behöver lärarstudenten reagera snabbt utifrån hur yttrandet görs, hur allvarligt det är, vad som sagts tidigare och utifrån vilka som är inblandade. Beroende på hur studenten agerar blir konsekvenserna bra eller dåliga oavsett avsikten. Trots att konsekvenserna inte kan förutses måste studenten ändå ta ansvar för vad som händer och göra ytterligare val utifrån detta, säger Marita Cronqvist.

Med utgångspunkt i studien har en didaktisk modell, Didetik, skapats i syfte att stärka etikens synliggörande i både planering, genomförande och utvärdering av möten med barnen.

– Förhoppningen är att denna modell kan fungera som verktyg för att synliggöra och få igång en diskussion om yrkesetiken genom hela lärarutbildningen, både i högskoleförlagda kurser och under studenternas praktik, säger Marita Cronqvist.


Marita Cronqvist, som är anställd vid institutionen för pedagogik vid Högskolan i Borås, lägger fram sin avhandling Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet.

Disputationen sker fredagen den 12 juni klockan 13.00 i sal C203, Byggnad Balder, Allégatan 1, Högskolan I Borås.

Läs avhandlingen

Avhandlingen har genomförts inom ramen för forskarskolan i utbildningsvetenskap vid Centrum för utbildningsvetenskap och lärarforskning, CUL, Göteborgs universitet.

Kontaktinformation
För mer information: Marita Cronqvist, telefon: 033-435 4269, e-post: marita.cronqvist@hb.se

– Vi jobbar med nanovätskor som kan användas för dess utmärkta egenskaper när det kommer till värmeledning, smörjning och lagring av värmeenergi. Nu har vi utvecklat ett flertal vätskor för olika ändamål, och funktionell testning av dessa har gjorts genom våra kollegor på KTH-avdelningarna Energiteknik och Industriell produktion, säger Nader Nikkam, forskare på avdelningen Funktionella material vid KTH.

Nanovätskor kan också ingå i kläder för kylande eller värmande funktionalitet, och de kan utgöra en del av basvätskor som vatten, motorolja eller etylenglykol. Listan över applikationer kan göras lång.

– De forskningsframsteg vi hittills gjort har resulterat i fler än 20 publicerade vetenskapliga artiklar. Vi har även ansökt om fem patent, varav ett är beviljat och de andra fyra är under granskning, säger Muhammet Toprak, universitetslektor på Avdelningen för funktionella material vid KTH.

Vad är det då han och forskarkollegan tillika universitetslektor Muhammet Toprak utvecklat?! Ett flertal olika nanovätskor med olika egenskaper.

En av dem, där patent redan är beviljat, innehåller nanostrukturell mesoporös kiseldioxid och är en helt ny typ av nanovätska.

– När det kommer till att använda nanovätskor som en del av smörjande medel har vi utvecklat en effektiv vätska som består av vegetabilisk olja och molybdendisulfid. För energilagring har vi också utvecklat en helt ny nanovätska genom att använda mesoporösa material, berättar Nader Nikkam.


På frågan om vilken den absolut främsta fördelen som KTH-forskarnas nanovätskor har så svarar Nader Nikkam att dessa ger olika typer av kostnadsbesparingar.

– Traditionella vätskor för att transportera bort värme har dåliga egenskaper när det kommer till värmeledningsförmåga. De smörjmedel som används idag har inte tillräckligt effektiva tribologiska egenskaper. Konventionella fasändringsmaterial behöver göras bättre när det kommer till deras egenskaper att lagra värmeenergi. Genom att använda våra nanotekniker förbättras värmeledning, smörjning och lagring av värmeenergi vilket i sin tur leder till effektivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar, säger Nader Nikkam.

Han tillägger att nanovätskorna har en stor marknadspotential. Vilka nyckelspelare och kunder inom industrin som de båda forskarna ska vända sig till först återstår dock att se. En marknadsundersökning där forskarna får hjälp av KTH Innovation och Vinnoa kommer att hjälpa till med denna identifieringsprocess.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Nader Nikkam på 08-790 81 47 / nikkam@kth.se eller Muhammet Toprak på 08-790 83 44 / toprak@kth.se.

– Vi visar att man via några få enkla frågor kan förutspå risken för att dö inom fem år med större säkerhet än något annat sätt vi känner till idag. Vi tror vår studie, och den tillhörande riskkalkylatorn, kommer att bli ett viktigt verktyg för ett brett fält av forskare, men även för läkare, beslutfattare och allmänhet, säger Erik Ingelsson, professor vid Uppsala universitet och huvudansvarig för studien som nu publiceras i tidskriften the Lancet.

UK Biobank innehåller insamlade data, hela 655 variabler, från runt en halv miljon britter 40-70 år. Tidigare studier har genomförts av sambanden mellan en eller några få riskfaktorer och risken för framtida död, dock ingen baserad på ett så omfattande datamaterial. Erik Ingelsson och hans kollega Andrea Ganna gjorde en rad intressanta upptäckter:

  1. De variabler som kunde förutsäga risken att dö bäst var överraskande nog inte i första hand biologiska mätvärden utan självskattade faktorer som ”självvärderad hälsa” eller ”promenadhastighet”. Risken att dö närmaste fem åren var till exempel 3.7 gånger högre vid låg promenadhastighet än vid normal hastighet. Och risken att dö ökade tydligt om man inte hade någon bil, vilket tolkas bero på socioekonomiska orsaker
  2. De variabler som bäst förutsåg risken var inte desamma hos män och kvinnor, och säkerheten i förutsägelsen var generellt högre för män
  3. När man studerande enbart helt friska personer var rökning den starkaste prediktorn för att dö inom fem år.
  4. Risken för att dö av externa orsaker, såsom självmord eller olycksfall – man samlade också in data över dödsorsak – förutsågs bäst genom socioekonomiska och psykologiska faktorer
  5. Prediktionen var generellt osäkrare för äldre än för yngre.

Forskarna gick vidare genom att låta en datoralgoritm plocka fram den kombination av enkätfrågor som hade allra högst träffsäkerhet. Resultatet blev 13 frågor för män och 11 för kvinnor, och utifrån svaren på dessa frågor kan man räkna ut en persons ”Ubble-ålder”. Är den lägre än den faktiska åldern betyder det att risken att dö är lägre än för genomsnittet för personer med samma kön och ålder. Forskarna har arbetat tillsammans med webbtekniker och designers för att utveckla ett enkelt och användarvänligt verktyg för att åskådliggöra resultaten samt för att kunna räkna ut risken att dö närmaste fem åren samt Ubble-åldern.

– Vi ser väldigt många som kan ha nytta av detta. Forskare kan använda det för att komma på hypoteser för uppföljande studier, läkare för att identifiera riskpatienter, beslutsfattare för att göra rätt hälsosatsningar och allmänheten för att lära sig mer om hälsa, säger Andrea Gunna.

Han betonar dock att studien endast visar statistiska samband, och understryker att den inte berör frågan om huruvida de olika variablerna orsakar död. Man ska också vara försiktig med att dra alltför omfattande slutsatser om en enskild individ, då den snarare visar genomsnittlig risk. Men att studien är så omfattande är viktigt inte minst mot bakgrund av alla larmrapporter om hälsorisker som bygger på sambandsstudier. Dessa är oftast för små för att ge någon tillförlitlig information.

– Verktyget kan nog bli användbart även för journalister i nyhetsvärderingen av en ny studie genom att de kan jämföra resultaten mot ett större datamaterial. Förhoppningsvis väljs små studier bort i nyhetsflödet istället för att orsaka oro i onödan.

Testa hälsoverktyget Ubble (UK Longevity Explorer):

Kontaktinformation
För frågor, kontakta Erik Ingelsson, tel: 070-7569422, email: erik.ingelsson@medsci.uu.se