Tema

Pedagogisk kunskap räcker inte alltid

Det räcker inte att vara kunnig inom matematik och pedagogik för att undervisa i matematik. Lärare måste även hitta avgörande detaljer om elevers skilda förståelse. Det visar Pernilla Mårtensson i en doktorsavhandling vid Högaskolan för lärande och kommunikation.

Avhandlingsstudien visar att lärare kan skapa en specifik form av kunskap om lärande och undervisning genom att utforska sin praktik. Denna specifika form beskrivs i avhandlingen som kunskap om lärandeobjekt eller vad eleverna behöver lära för att utveckla kunskaper om ett avgränsat ämnesinnehåll.

I studien deltog fyra matematiklärare. Trots att lärarna hade goda matematikkunskaper, en gedigen yrkeserfarenhet samt relativt goda insikter i matematikdidaktisk forskning lyckades lärarna inte med att utveckla elevernas kunskaper utifrån sina intentioner. Men kunskapen om lärandeobjektet blev mer kvalificerad och specificerad när lärare gemensamt och systematiskt analyserade sin undervisning och elevernas lärande. Under processen med gemensamma planeringar, genomförande och analys av lektioner identifierade de avgörande detaljer om elevers skilda förståelse av matematikinnehållet vilket bidrog till att de fick syn på avgörande skillnader om hur ämnesinnehållet kunde behandlas i undervisningen för att utveckla elevernas lärande.

– Formell matematikkunskap är inte tillräckligt för att lärare ska kunna undervisa så att ämnesinnehållet blir begripligt för eleverna. De behöver även vad som kallas pedagogical content knowledge (PCK), säger Pernilla Mårtensson.

I PCK-begreppet inkluderas bland annat kännedom om elevers (miss)uppfattningar, kunskap om styrdokument, kännedom om vilka exempel, metaforer, material och representationer som är lämpliga för att ämnesinnehållet ska bli förståeligt för andra. Men hur ska man veta vilken metafor eller vilket exempel som är bäst om man inte vet vad eleverna behöver lära? Kunskap om lärandeobjektet kan därför bidra med ny förståelse om vad PCK kan vara

Pernilla Mårtensson försvarade framgångsrikt sin doktorsavhandling Att få syn på avgörande skillnader: Lärares kunskap om lärandeobjektet den 8 maj 2015.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Pernilla Mårtensson, pernilla.martensson@hlk.hj.se, 0704-851057

Pedagogisk kunskap räcker inte alltid

 lästid ~ 1 min