1 juni 2015

Distansvård blir verklighet för kroniskt sjuka

Ett 100-tal patienter med den kroniska lungsjukdomen KOL ingår i ett stort svenskt e-hälsoprojekt som sjösätts måndag 1 juni. Med en surfplatta och digital teknik i hemmet följs patienternas hälsa fortlöpande av sjukvården som snabbt kan sätta in ny behandling vid behov. Vård på distans av kroniskt sjuka kommer att revolutionera sjukvården och kan bli en svensk paradgren, tror man på forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.

Projektet ”Implementering av lösning för vård av kroniskt sjuka i hemmet” pågår i 18 månader och omfattar KOL-patienter från sex lungkliniker i landet. 21 parter från offentlig och privat sektor deltar i projektet.

– Vi tar in så mycket kunskap som möjligt för att hitta alla problemställningar kring vård på distans, inklusive vårdens ersättningssystem och juridiska frågor, säger projektledaren Per-Olof Sjöberg, chef för Digital Health Lab vid forskningsinstitutet SICS Swedish ICT.

Riksförbundet HjärtLung är en central partner för att säkerställa att lösningarna svarar mot patienternas behov. Ordförande Inger Ros är entusiastisk.

– Det är oerhört glädjande att det händer något för den här patientgruppen, säger hon. Det handlar om en stor grupp med kroniskt vårdbehov så det finns mycket att vinna på bättre lösningar för dem, både resursmässigt och vad gäller patienternas trygghet och livskvalitet.

I projektet införs en ny roll i distansvården kallad ”Vårdoperatören”. Det är vårdoperatören som håller regelbunden kontakt med patienten och som hjälper till med kontakterna med läkare, sjukgymnast, apotek och anhöriga, både tekniskt och administrativt.

Michael Runold är överläkare vid Lung- och allergikliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, en av de kliniker som står för den medicinska utprovningen i projektet. Han tror att en utveckling av distanssjukvården kan få stor betydelse för patienter med KOL, en svår sjukdom som kan kräva behandling med syrgas i senare stadier. Patienterna behöver en flexiblare och mer behovsstyrd vård än vad sjukvården i allmänhet kan ge.

– Rätt som det är blir patienten sjukare och behöver en bedömning. Står vi i kontinuerlig kontakt med dem digitalt kan vi se till att de får behandling innan den akuta försämringen fortsätter. Det vore fantastiskt, säger Michael Runold.

Med hjälp av en surfplatta kan patienterna hålla kontakt, skicka in uppgifter om hur de mår och värden för vitalparametrar som andning, syresättning och fysisk aktivitetså att behandlingen kan optimeras.

– Vi har också en förhoppning om att få patienterna, även de med svår KOL, att öka sin fysiska aktivitet genom att träna hemma med andra eller med en sjukgymnast via skärmen, säger Michael Runold.

SICS, som leder projektet, är ett svenskt forskningsinstitut inom datavetenskap och kommunikation. Det ägs till 60 procent av svenska staten och till 40 procent av intressentföreningar och drivs utan vinstintresse. I projektet arbetar SICS ihop med systerinstituten Acreo och Interactive Institute, alla inom i moderbolaget Swedish ICT.

– Det här är ett exempel på digitaliserade lösningar för samhällstjänster som vi arbetar med och som på sikt kommer att revolutionera vården, säger Per-Olof Sjöberg på SICS.

För att sjukvård på distans ska fungera krävs många bra tekniska lösningar. Det behövs sensorer för mätning av kroppsfunktioner, kommunikationsenheter som vidarebefordrar data och säkrade databaser för lagring. Det behövs kompetens att analysera parametervärden, kunna dra slutsatser utifrån resultaten och föreslå de åtgärder som bör sättas in.

Här kommer företagen och svensk industri in i bilden. Genom att SICS vill basera systemet på öppna gränssnitt som släpper in innovativa företag, öppnas en mängd affärsmöjligheter för näringslivet att skapa, sälja och exportera sina lösningar.

– I förlängningen kan vård på distans av kroniskt sjuka bli en svensk paradgren och en viktig exportindustri, säger Per-Olof Sjöberg.

FAKTA OM PROJEKTET

Det har tre syften:
1. Öka livskvaliteten för kroniskt sjuka. 2. Ge sjukvården bättre och mer kostnadseffektiva sätt att ta hand om patienterna. 3. Ge näringslivet möjlighet att utveckla och exportera lösningar.

De 21 parterna är bland andra Inera, som har infrastrukturen via Sjunet; Telia Sonera som teknikoperatör; MedHelp i rollen som vårdoperatör och Region Skåne som ska utvärdera och sprida projektlösningen.

Projektet kostar 27 miljoner kronor, varav Vinnova går in med 10,5 miljoner och resten finansieras av parterna.

Projektet innebär implementeringsfasen av det stora projekt om vård på distans som SICS drivit under tre år.

Projektet ingår i Swedish ICTs satsning på affärs- och innovationsområdet eHälsa med ett 30-tal projekt inom hälsa, vård och omsorg.

Kontaktinformation
Per-Olof Sjöberg, projektledare vid SICS Swedish ICT och chef för affärs- och innovationsområdet eHealth på Swedish ICT pos@sics.se, tel 070-519 04 91 Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung inger.ros@tumba.hjart-lung.se, tel 073-914 51 24 Michael Runold, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset michael.runold@karolinska.se, tel 08-517 765 14.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera