Artikel från Göteborgs universitet
27 maj 2015

Skarpare regler för utsläpp kan förbättra stadsmiljön

Nya forskningsstudier visar att en förhållandevis liten andel bussar står för en mycket stor del av utsläppen av nanopartiklar i städerna. – En kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i städer vore därför att rikta åtgärder mot de bussar som ger stora utsläpp, säger Jonathan Westerlund, forskare vid Göteborgs universitet.

Lagens krav för utsläpp av partiklar har historiskt sett bara gällt för större partiklar. Det har medfört att utsläpp av de minsta partiklarna, nanopartiklarna, i betydande utsträckning har ökat.

De mätningar som görs av nanopartiklar idag sker dessutom vid utsläppskällan och inte en bit bort ifrån utsläppskällan när nanopartiklarna exponerats för utomhusluft.

– Nanopartiklarna genomgår kemiska och fysikaliska förändringar i atmosfären och resultaten från de lagstadgade mätningarna skiljer sig därför från de mätningsresultat vi får en bit bort ifrån utsläppskällan, säger Jonathan Westerlund, vid institutionen för kemi och molekylärbiologi, Göteborgs universitet.

Både sjöfart och vägtrafik står för höga utsläpp av nanopartiklar men forskarnas förslag på åtgärder för vägtrafik och sjöfart ser olika ut.

– Våra mätningar visade att ett fåtal bussar stod för den största delen av utsläppen av nanopartiklar. Men för sjöfarten gällde att alla fartyg stod för höga utsläpp av nanopartiklar. Troligen beror det på att utsläpp från sjöfart länge varit oreglerad. Därför måste åtgärder för att minska utsläpp av nanopartiklar från sjöfart gälla alla fartyg, säger Jonathan Westerlund.

Gemensamt för sjöfart och vägtrafik är däremot att olika körsätt påverkar utsläppen. Att välja rätt växel vid rätt hastighet och att inte accelerera mer än nödvändigt kan göra stor skillnad för utsläppen av nanopartiklar.

Striktare lagkrav på nyproducerade fordon har lett till en minskning av utsläppen av större partiklar men samma effekt märks inte på nanopartiklar.

– I våra studier har vi sett att utsläppen av antalet småpartiklar var höga även för nya bussar med moderna utsläppskrav. Och andra studier visar att utsläpp av fler små partiklar kan vara mer skadligt än få stora partiklar, säger Jonathan Westerlund.

I forskningsstudierna, som utförts i Göteborg, har mätningar gjorts både i atmosfären och direkt vid utsläppskällan för bussar och fartyg.

– Nuvarande lagkrav baseras enbart på mätningar utförda direkt vid utsläppskällan och tar inte hänsyn till de processer som sker i atmosfären. De verkliga effekterna av nanopartiklarna blir därför svåra att uppskatta, säger Jonathan Westerlund.

Avhandlingen: Nanoparticles from Shipping and Road Traffic

Länk till avhandlingen

Handledare: Professor Mattias Hallquist

Kontaktinformation
Kontakt: Jonathan Westerlund, institutionen för kemi och molekylärbiologi, 0706- 065433, 031-786 9068, olof.jonathan.westerlund@gmail.com

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera