Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 april 2015

Satsning på ett hållbart och konkurrenskraftigt Sverige

VINNOVA, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 430 miljoner kronor på fem nya strategiska innovationsprogram. Näringsliv, akademisk forskning och offentlig sektor kraftsamlar för att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Det är inom områdena medicinteknik, samhällsbyggnad, resurs- och avfallshantering, automatiserade transporter samt transportinfrastruktur som fem nya program avses få statlig finansiering om cirka 430 miljoner kronor fram till 2018.

– I den här satsningen samverkar olika samhällsaktörer, kompetensområden och företag över gränserna. Det är avgörande för att stärka svensk konkurrenskraft inom de utvalda områdena, säger Charlotte Brogren, generaldirektör på VINNOVA.

Programmen är en del av den nationella satsningen Strategiska innovationsområden, som ingår i regeringens forsknings- och innovationspolitik. Totalt finns det nu 16 strategiska innovationsprogram med en sammanlagd statlig finansiering på runt 600 miljoner kronor per år. Näringslivet bidrar med minst lika mycket.

– Med de nya programmen tar svensk forskning och innovation ett stort kliv framåt. Den gemensamma satsningen främjar nya forskningskonstellationer och tacklar de tvärvetenskapliga samhällsutmaningar som finns inom bland annat energi- och klimatområdet, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

Inom varje strategiskt innovationsprogram genomförs insatser för forskning och innovation, bland annat genom öppna utlysningar där företag, lärosäten och andra aktörer kan söka medel för forskning och innovation inom området.

– De fem innovationsprogrammen förstärker samhällets utvecklingskraft inom väsentliga områden. Hållbarhet är en given utgångspunkt i programmen vilket bidrar till deras stora relevans för samhället, säger Ingrid Petersson, generaldirektör på Formas.

Finansiering till fem nya strategiska innovationsprogram beviljas inom följande områden:

Medicinteknik
Programmet ska placera Sverige i en internationell topposition inom medicinteknikområdet och bidra till förbättringar för patienter och hälso- och sjukvården samtidigt som det leder till industriell tillväxt och ökade exportinkomster för Sverige.

Koordinator: Reidar Gårdebäck, Swedish Medtech, reidar.gardeback@regarde.se“>reidar.gardeback@regarde.se

Samhällsbyggnad
Målet med programmet är att minska samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna och möjliggöra en ny affärslogik i sektorn.

Koordinator: Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad AB, olle.samuelson@iqs.se“>olle.samuelson@iqs.se

Resurs- och avfallshantering
Programmet ska öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs- och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

Koordinator: Evalena Blomqvist, SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut AB, evalena.blomqvist@sp.se“>evalena.blomqvist@sp.se

Automatiserade transporter
Visionen är att Sverige positioneras som ledare inom automatiserade transportsystem. Programmet ska bidra till att uppnå de transportpolitiska målen och underlätta en utveckling av ett hållbart Sverige.

Koordinator: Jan Hellåker, Lindholmen Science Park, jan.hellaker@lindholmen.se“>jan.hellaker@lindholmen.se

Transportinfrastruktur
Programmets mål är att öka hållbarheten i den svenska transportinfrastrukturen och göra Sverige ledande inom innovativa infrastrukturlösningar.

Koordinator: Nicole Kringos, Kungliga tekniska högskolan, Kringos@kth.se“>Kringos@kth.se

Länk till Strategiska innovationsprogram (med mer information om de nya programmen samt befintliga program):

http://www.vinnova.se/sv/Var-verksamhet/Gransoverskridande-samverkan/Samverkansprogram/Strategiska-innovationsomraden/Strategiska-innovationsprogram/

Kontaktinformation
Christina Kvarnström, VINNOVA, 08-473 31 28, Jennica Broman, Energimyndigheten, 016-544 21 75, Emilie von Essen, Formas, 0733-50 31 61

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera