Tema

Bättre resultat av rehabiliteringen med personcentrerad vård

Hjärtpatienter har nästan tre gånger större chans att förbättras om de får vård utifrån ett personcentrerat synsätt, visar forskning vid Sahlgrenska akademin.

Patienter som drabbats av akut kranskärlssjukdom har nästan tre gånger större chans att förbättras om de får vård utifrån ett personcentrerat synsätt jämfört med traditionell vård. Det visar forskare vid Sahlgrenska akademin i en studie med 199 hjärtpatienter.

En personcentrerad vård innebär att personen, och inte patienten eller diagnosen, sätts i centrum för vården. Göteborgs universitets Centrum för personcentrerad vård, GPCC, hör till de forskargrupper som ligger längst fram i Europa när det gäller den personcentrerade vårdens tillämpning och effekter.

I sin senaste studie har forskarna följt 199 slumpvis utvalda patienter som rehabiliterats efter en akut kranskärlssjukdom, där hälften fått personcentrerad vård och hälften traditionell rehabilitering.

En uppföljning sex månader efter sjukdomstillfället visar att i gruppen som fick personcentrerad vård var chansen att förbättras 2,7 gånger större än i gruppen som fick traditionell vård.

– Förbättringen innebar att gruppen hade en större tilltro till den egna förmågan, att de återgick till arbete eller till tidigare aktivitetsnivå, och att de inte blev återinlagda på sjukhus för någon ny hjärthändelse, säger Andreas Fors, doktorand vid Sahlgrenska akademin och GPCC.

Konkret innebar den personcentrerade vården i studien att patient och vårdpersonal i samråd utformade en hälsoplan, som sedan följde patienten genom hela vårdkedjan.

– Hälsoplanen bygger alltid på patientens egen sjukdomsberättelse och blir ett viktigt redskap för att lyfta fram patientens egna resurser, hinder och möjligheter. Planen involverar även det stöd som behövs för att nå de individuella målen i rehabiliteringen, både från sociala nätverk och från vårdpersonalen, säger Andreas Fors.

Den aktuella studien är enligt forskarna den första i världen som prövat effekten av personcentrerad vård genom hela vårdkedjan av sjukhus, öppenvård och primärvård.

Artikeln Person-centred care after acute coronary syndrome, from hospital to primary care – a randomised controlled trial publiceras i tidskriften International Journal of Cardiology den 24:e mars 2015.

Länk till artikel


FAKTA GPCC:

 • Göteborgs universitets tvärvetenskapliga forskningscentrum Centrum för Personcentrerad vård (GPCC) bildades 2010 och engagerar idag fler än 100 forskare från olika discipliner. Forskningen har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer som bland annat visar att en personcentrerad vård:
 • Kortar vårdtiden för hjärtsviktspatienter från nio till sju dagar
 • Minskar sjukhusvårdtiden med upp till 50 procent
 • Minskar sjukhusvårdkostnaderna med upp till 40 procent
 • Ökar patienters känsla av trygghet i samband med vård och behandling
 • Förbättrar smärtlindring
 • Läs mer här: http://gpcc.gu.se/

  TRE NYCKELBEGREPP FÖR PERSONCENTRERAD VÅRD:

 • Partnerskapet. Den mest centrala delen i personcentrerad vård. Ömsesidig respekt för patientens kunskap om att leva med sjukdomen och vårdpersonalens kunskap om vård och behandling.
 • Patientberättelsen. Utifrån patientens berättelse om tillståndet planeras vården gemensamt.Dokumentation.
 • Patientberättelsen och hälsoplanen förs in journalen som också görs tillgänglig för patienten.

Kontaktinformation
Andreas Fors, doktorand vid Sahlgrenska akademin och GPCC, Göteborgs universitet 0709-115931 andreas.fors@gu.se

Bättre resultat av rehabiliteringen med personcentrerad vård

 lästid ~ 2 min