Tema

Låg acceptans för intensivskogsbruk och ökat byggande av trähus i Sverige

Ett intensifierat skogsbruk och ett ökat byggande av flervåningshus med trästomme kan bidra till lägre utsläpp av växthusgaser. Men hur ser förutsättningarna ut för sådana lösningar i Sverige?

Ett införande av intensivskogsbruksmetoder på delar av den brukade skogsarealen och ett ökat byggande av flervåningshus med trästomme kan bidra till att minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Ett sätt att förstå förutsättningarna för att sådana lösningar förverkligas, är att undersöka hur de uppfattas av berörda aktörer, och vilken inställning de har till att de används.

Måndagen den 13 april lägger Kerstin Hemström fram sin doktorsavhandling om berörda aktörers acceptans och intresse för intensivskogsbruk och flervåningshus med trästomme, och vad som underbygger deras inställning. I avhandlingsarbetet har enkät- och intervjustudier genomförts för att förstå hur allmänheten och privata skogsägare ställer sig till intensivskogsbruksmetoder, och hur arkitekter och arbetschefer på byggföretag ställer sig till byggande av flervåningshus med trästomme.

Intensivskogsbruket uppfattas ha negativa miljöeffekter
Resultaten visar att en stor del av allmänheten är emot användandet av intensivskogsbruksmetoder såsom skogsgödsling, odling av främmande trädslag och klonskogsbruk, på grund av att sådana metoder uppfattas ha negativa miljöeffekter.

– Därutöver är de privata skogsägarnas intresse för odling av främmande trädslag litet, säger Kerstin Hemström. Det beror dock främst på att sådan odling uppfattas som ekonomiskt ofördelaktig.

Intervjuer med arbetschefer på byggföretag och enkätsvar från arkitekter visar att de uppfattar att trästommar medför flera nackdelar och osäkerheter jämfört med betongstommar. Flertalet intervjuade arbetschefer menar också att de inte skulle bygga i trä även om de skulle uppfatta det som fördelaktigt ur kostnadspunkt.

Resultaten visar att byggandet av flervåningshus påverkas av flera strukturer som gör det fördelaktigt att välja betong som stommaterial. Det handlar om vilken typ av faktorer som prioriteras i byggprojekten, om de egenskaper som kopplas till trä, och om etablerade samarbeten och kontexter som gör det svårt att välja något annat än betong. Det behövs stöd från policy eller andra förändringar i byggprojektens kontext om byggandet av flervåningshus med trästomme skall öka markant.

Sammantaget visar avhandlingen hur berörda aktörers uppfattningar och prioriteringar påverkar förutsättningarna för ett intensivskogsbruk och ett ökande byggande av flervåningshus med trästomme i Sverige.

Kerstin Hemström är doktorand i forskargruppen för en Hållbar Bygg Miljö på institutionen Byggd Miljö och Energiteknik vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Avhandlingen “Perceptions of intensive forestry and multi-storey wood frames” försvaras måndagen den 13 april 2015 13.15. Disputationen äger rum i sal M, hus M på Linnéuniversitetet i Växjö. Opponent är professor Anders Lunnan verksam vid Norges Miljö och Biovetenskapliga Universitet i Ås.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kerstin Hemström, e-post: kerstin.hemstrom@lnu.se. Avhandlingen kan beställas från Linnaeus University Press, lupress@lnu.se.

Låg acceptans för intensivskogsbruk och ökat byggande av trähus i Sverige

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here