Artikel från Lunds universitet
2 april 2015

Blockering av en liten molekyl kan förhindra dödlig lungsjukdom

Lungfibros är en irreversibel kronisk lungsjukdom, som innebär att stel ärrvävnad ansamlas i lungorna. Mekanismerna bakom lungfibros är fortfarande okända och sjukdomen saknar effektiva behandlingsmetoder. Nya upptäckter visar att serotonin, en molekyl ofta associerad med humör och beteende, tillsammans med dess receptorer har en betydande roll i sjukdomens utveckling.


Vid en lungskada startar en naturlig sårläkningsprocess som avslutas när den skadade vävnaden är reparerad, men vid lungfibros avslutas aldrig processen. Denna obalans i vävnadsreparation leder till att frisk lungvävnad gradvis byts ut emot en fibrotisk ärrvävnad. Lungan struktureras om vilket försämrar syreupptaget och andningen försvåras avsevärt.

Lungans arkitektur förändras
Lungans förgrenade och luckra utformning, uppbyggd av specifika celler samt den vävnad cellerna vilar på, utgör grunden för ett funktionsdugligt syrgasutbyte. I lungfibros ökar antalet aktiverade och lungvävnadsproducerande celler, vilket bidrar till en överproduktion och ansamling av fibrotisk ärrvävnad. Den förr så findetaljerade arkitekturen i lungan genomgår successivt en skadlig omstrukturering med en förtjockning av de yttersta strukturerna, som är livsviktiga för kroppens syrgasutbyte. Med tiden upplever patienten svårigheter att andas, bröstsmärtor och känslor av orkeslöshet och ångest. I dagsläget finns inga läkemedel som kan stoppa eller effektivt hämma utvecklingen av denna allvarliga och dödliga lungsjukdom.

Genom ett samarbetsprojekt mellan det biofarmaceutiska företaget, AnaMar AB (Lund) och forskargruppen Lungbiologi vid Lunds universitet, hoppas vi kunna belysa viktiga mekanismer som styr sjukdomens utveckling samt undersöka en hittills outforskad behandlingsmöjlighet för lungfibros.

Liten spelare med stor inverkan
Serotonin är en liten signalmolekyl som normalt förekommer i låga halter i blodet eftersom majoriteten lagras av cirkulerande blodplättar. Vid sjukdomstillstånd såsom inflammation och vävnadsskada frisläpps serotonin och den lokala halten av serotonin ökar. Serotonin har många funktioner i kroppen vilket förklaras av att det finns flera olika receptorer, cellers informationsmottagare, serotonin binder till. När serotonin binder till en viss receptor, lokaliserad på cellernas yta, blir receptorn aktiverad och börjar förmedla information vidare in till cellen, varpå cellen svarar och agerar t.ex. att producera mer lungvävnad.

Aktiveringen av receptorn kan förhindras genom att tillsätta en så kallad receptorantagonist som blockerar att serotonin binder till sin receptor. Serotonin och en specifik receptortyp, klass 2, har identifierats som betydelsefulla i fibrosforskning.

Nya strategier
AnaMar AB utvecklar receptorantagonister som specifikt hämmar inbindningen av serotonin till klass 2 receptorer. En studie på lungceller ifrån människa visar mycket lovande resultat med en dämpad cellaktivering och en minskad produktion av lungvävnad efter behandling med specifika receptorantagonister. Vilka mekanismer som exakt styr omstruktureringen i en fibrotisk lunga är fortfarande ett outforskat kapitel. Studien ger ny förståelse för hur sjukdomen utvecklas och vilken roll serotonin tar i denna process.

Den aktuella forskningen tyder på att behandling med klass 2 receptorantagonister leder till en mindre framskriden lungfibros, vilket på sikt kan ge ett hittills oprövat angreppssätt till den svårbehandlade lungsjukdomen, lungfibros.

Text: ANNA LÖFDAHL

Ovanstående text är en nyhet från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, 1 april 2015. Artikeln är publicerad i Vetenskap & Hälsa, där mer information finns om ämnet.

Kontaktinformation
info@vetenskaphalsa.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera