Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 februari 2015

Äldre som har ramlat löper stor risk att ramla igen

Äldre personer, över 75 år, som bor hemma och som faller och skadar sig så illa att de måste uppsöka akutmottagning, löper stor risk att falla och skada sig igen inom de kommande fem åren.

Fallolyckor kan orsaka svåra konsekvenser för äldre, och i värsta fall leda till döden. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skadas nästan 70 000 personer varje år så allvarligt att de behöver bli inlagda på sjukhus. År 2012 låg samhällskostnaderna för fallolyckor på 24,6 miljarder kronor enligt MSB.

Petra Pohl, doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, visar i sin avhandling att hemmaboende personer över 75 år som fallit och skadat sig det senaste året löper mycket hög risk att skadefalla igen de närmaste åren. De som har fallit och skadat sig en gång har nästan tre gånger ökad risk att falla och skada sig igen upp till fem år efter fallet, jämfört med de som inte har fallit.

– Resultaten i avhandlingen visar hur viktigt det är att vården erbjuder personer som har ramlat en noggrann genomgång av vilka riskfaktorer för fall som de har, exempelvis i form av att man bedömer gångförmåga, balans, synförmåga, samt undersöker vilka typer av läkemedel de behandlas med. En sammantagen analys kan i sin tur ligga till grund för skräddarsydda fallförebyggande insatser för varje individ, vilket både kan minska lidandet och vårdkostnaderna för fallskador, säger Petra Pohl.

Rädslan att falla är vanlig bland äldre och den anses också vara en riskfaktor för att falla. Avhandlingen visar dock att ett jakande svar på den enkla frågan ”Är du rädd för att falla?” inte ökade risken för att falla det kommande året. Avhandlingen bekräftade att kvinnor oftare än män svarade ja på frågan, vilket Petra Pohl bedömer är en avspegling av samhällets könsnormer.

Att vara medveten om riskerna för att falla kan påverka äldre personer att ta färre onödiga risker. Intervjuer med hemmaboende kvinnor och män mellan 70-80 år visade att medvetenhet kan ökas på flera sätt, till exempel genom information i media och genom att vid upprepade tillfällen diskutera med andra äldre och experter när möjlighet ges till att dela erfarenheter och idéer för en säkrare vardag. Studien visade också att det varierade om man förutsåg eller bortsåg från risken inom samma person beroende på situation.

Skräddarsydd träning av styrka och balans kan förhindra många fall. Enligt Petra Pohl gav intervjuerna nya kunskaper om vad som motiverar äldre personer till att påbörja och att fortsätta träna på lång sikt.

– Vi vet att många fall bland äldre kan förebyggas med riktad styrke- och balansträning. Ibland är det en utmaning för vården att motivera till fortsatt träning under lång tid, men avhandlingen visar att ett sätt är att identifiera personliga behov och kanske skapa möjligheter för individen att träna hemma, att träna utomhus, och att identifiera lämpliga nivåer när det gäller träningsutmaningar. Det är också viktigt att se till att den äldre regelbundet får bekräftelse för den träning som han eller hon utför, säger Petra Pohl.

Avhandlingsarbetet har genomförts som en del av ett större projekt – Säkra Steg – med syfte att skapa en träningsapp till mobiltelefoner och läsplattor, som kan användas av äldre i deras hem och närmiljö. Appen har utvecklats i nära samarbete med äldre personer.

FAKTA
Avhandlingen kommer att publiceras digitalt den 13 februari 2016

Petra Pohl, fysioterapeut och doktorand vid Umeå universitet, är uppvuxen i Oxelösund och har tidigare arbetet som fysioterapeut på Strokeenheten i Linköping, och som undersköterska inom åldringsvården i Eskilstuna.

Om disputationen: Fredagen den 13 februari försvarar Petra Pohl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, sin avhandling med titeln: Fallhändelser hos äldre kvinnor och män i ordinärt boende: riskfaktorer och säkerhetsstrategier. Riskmedvetenhet, fallrädsla och föredragna träningsegenskaper från ett genusperspektiv. (Engelsk titel: Falls in older community-dwelling women and men: risk factors and safety strategies. Fall risk awareness, fear of falling, and preferred exercise properties from a gender perspective). Opponent: Karin Hellström, docent, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet. Huvudhandledare: Lillemor Lundin-Olsson. Disputationen äger rum kl. 09.00 i Vårdvetarhuset, Aulan.

Kontaktinformation
Petra Pohl, telefon: 090-786 98 82, 072-562 98 82, e-post: petra.pohl@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera