Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

28 januari 2015

Är Sverige riggat för en bättre skola?

I ljuset av de senaste PISA-undersökningarna som visar sjunkande resultat i svensk skola är det viktigt att stärka skolans vetenskapliga grund och användningen av forskningsresultat i förskola och skola. Vetenskapsrådet avrapporterar nu kartläggningen inom projektet Skolforsk som underlag för det nyinrättade Skolforskningsinsitutet.

Svensk skolforskning har utvecklats på ett mycket positivt sätt under det senaste decenniet. Både när det gäller grundläggande och praktiknära forskning. Trots det finns områden, framförallt inom den praktiknära skolforskningen, som behöver studeras mer.

Vetenskapsrådet har granskat förutsättningar som på olika sätt bidrar till att bygga en skola på vetenskaplig grund. Kartläggningen ska utgöra underlag till arbetet som ska bedrivas i det nyinrättade Skolforskningsinstitutet och innehåller rekommendationer till fortsatt arbete. Rapporten visar på hur forskningsrön kan komma till nytta i skolan, hur systematiska sammanställningar av forskningsresultat kan utformas så att de passar skolans behov, samt på praktiknära områden som behöver utvecklas.

Skolforsk rekommenderar att sammanställningar av aktuell forskning ska göras som ska kunna användas av lärare i deras yrkesutövning. De verksamma inom skolväsendet behöver goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Forskningen är ett nödvändigt redskap i arbetet att utveckla skolan.

— Skolforsk-projektet visar att ett samspel mellan forskning och skola är avgörande för att höja lärares forskningsanknytning i sitt yrkesutövande och för att forskningen ska arbeta med rätt frågeställningar, säger Cristina Robertson, projektledare för Skolforsk. Det blir nu viktigt att skapa starka strukturer för detta samspel.

I den fortsatta utvecklingen av skolan och forskning om skolan är det viktigt att rollerna är tydliga.

— Vi måste göra tydligt vem som gör vad, säger Eva Björck, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Skolforskningsinstitutet, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, lärarutbildning och Vetenskapsrådet och andra aktörer har olika roller att spela. Nu startar Skolforskningsinstitutet sin verksamhet och ett nytt vetenskapligt råd för utvärdering av skolan föreslås. I det här läget är det oerhört viktigt att rollerna blir tydliga.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta
Eva Björck, huvudsekreterare utbildningsvetenskapliga kommittén vid Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 003, e-post eva.bjorck@vr.se

Cristina Robertson, projektledare Skolforsk-projektet, tel 0733-66 00 50, e-post cristina.robertson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera