Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 januari 2015

Svenska forskare i miljardsatsning på nya ebolavacciner

EU satsar omkring två miljarder kronor på åtta forskningsprojekt som ska utveckla, tillverka och administrera nya vacciner och diagnosmetoder för ebola. Forskare vid Sahlgrenska akademin medverkar i ett av forskningsprojekten.

Den omfattande satsningen sker inom EU:s och den europeiska läkemedelsindustrins gemensamma partnerorganisation Innovative Medicines Initiative (IMI) samt med stöd av EU:s ramprogram Horizon 2020.

I satsningen ingår totalt åtta forskningsprojekt som ska påskynda utvecklingen av ett ebolavaccin, med fokus på tillverkning, vaccinupptag och diagnostik. Projekten är i sin tur en del av ett bredare program kallat IMI Ebola+, som lanserats för att möta de stora utmaningar som den pågående ebola-epidemin innebär.

De åtta projekten har en total budget på 215 miljoner euro (ca 2 miljarder SEK) och samlar över 40 partners från läkemedels- och diagnostikindustrin, folkhälsoorganisationer, universitet och forskningsorganisationer, hjälporganisationer och bioteknikföretag i Europa, Afrika och USA.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, medverkar i ett forskningsprojekt som fokuserar på en vaccinkandidat som går under det vetenskapliga namnet vesikulär stomatit virusvektor Zaire Ebola vaccin, VSV-ZEBOV.

– Världshälsoorganisationen har identifierat VSV-ZEBOV som en av de tre mest lovande ebola- vaccinkandidaterna, och kliniska prövningar pågår redan i Europa och Afrika. Vårt projekt bygger på detta arbete och syftar till att ytterligare utveckla VSV-ZEBOV. Med EU och IMI:s investering kan vi utnyttja kraften i toppmodern forskningsteknologi och samla in unik information om vaccinets styrka, kvalitet och säkerhet, säger forskaren Ali Harandi, ansvarig för Göteborgs universitets medverkan i projektet.

Tillkännagivandet av miljardsatsningen görs inför World Economic Forum i Davos, där ebolasituationen står högt på dagordningen.

Förutom det projekt där Göteborgs universitet medverkar fokuserar ytterligare två forskningsprojekt på utveckling av vaccinkandidater. Ett fjärde projekt syftar till att etablera en plattform som snabbt kan producera tillräckliga mängder av vaccinet utan att äventyra de stränga kvalitets- och säkerhetskraven.

Ett femte projekt studerar vägar att öka människors acceptans och medvetenehet, med utgångspunkt i det stigma som omger ebola och den utbredda misstänksamhet mot vacciner som ofta är ett hinder i det förebyggande arbetet.

Övriga tre forskningsprojekt i satsningen fokuserar på att utveckla pålitliga diagnostikmetoder som snabbtkan visa om en person är smittad.

Ytterligare forskningsprojekt planeras tillkomma under de närmaste månaderna. Dessa projekt kan fokusera på vaccin som även ger skydd för besläktade virus, på utvecklingen av nya behandlingar för ebola, nya vacciner som inte kräver extrema temperaturer och generering av nya diagnostiska test.

Den nuvarande Ebola-epidemin saknar motstycke i sin omfattning och geografiska spridning. Den senaste rapporten från WHO den 11 januari räknar till fler än 21 000 bekräftade fall och över 8 000 dödsfall, de flesta av dem i Guinea, Liberia och Sierra Leone.

WHO:s faktablad om Ebola: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs103/en/

WHO statistik om det aktuella utbrottet: http://www.who.int/csr/disease/ebola/situation-reports/en/

Kommentarer till satsningen:
Irene Norstedt, verkställande direktör för IMI: “Lanseringen av dessa spännande nya projekt demonstrerar vår förmåga att snabbt svara på nödsituationer med ett program som kommer att ta itu med en rad utmaningar i den pågående ebolaforskningen, och som kompletterar andra organisationers arbete. Vår förhoppning är att dessa projekt kommer att bidra till att göra en skillnad i både nuvarande och framtida utbrott.

EU:s kommissionär för forskning, vetenskap och innovation Carlos Moedas: "Eftersom det inte finns något vaccin eller behandling mot ebola ännu måste vi snarast öka våra forskningsansträngningar. Med denna finansiering från Horisont 2020 och våra industripartners påskyndar vi utvecklingen av ett ebolavaccin samt av snabba diagnostiska tester. För att en gång för alla besegra ebola är detta de verktyg vi behöver."

Generaldirektör för European Federation of Pharmaceutcial Industries and Associations Richard Bergström: "Diskussionerna som kommer äga rum i Davos understryker behovet av att utveckla nya sätt att hantera globala hälsokriser. IMI:s förmåga att mobilisera olika offentliga och privata partner erbjuder en lösning som ingen enskild organisation skulle klara ensam."

Läs mer om ebolasamordningen: http://europa.eu/newsroom/highlights/special-coverage/ebola/index_en.htm

Faktablad om EU:s insatser kring ebola: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-599_en.htm

Kontaktinformation
Ali Harandi, forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 031-7866229 0733466967 ali.harandi @microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera