Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 december 2014

Invandrade barn utsätts oftare för mobbning

Barn som invandrat till Sverige utsätts oftare för mobbning än sina jämnåriga. Det visar en studie från Göteborgs universitet, där föräldrar till 7 000 nordiska barn svarat på frågor om förekomst av mobbning. Bland barn som är födda i Sverige uppgav var tionde förälder att deras barn är mobbat, medan förekomsten av mobbning bland barn som invandrat till Sverige var tre gånger så hög.

– Det finns ett starkt samband mellan att vara invandrad och att vara utsatt för mobbning, säger Ylva Bjereld, doktorand vid institutionen för socialt arbete som genomfört studien.

Det är första gången en jämförande studie om mobbning görs i Norden utifrån barnets födelseland. Mätningar gjordes 1996 och 2011 och visar generellt att förekomsten av mobbning bland unga i Norden sjunkit från 22 till 19 procent.

Detta kan ses som en positiv trend, men studien visar att samma nedåtgående trend inte alls syns när det gäller barn som är födda utanför de nordiska länderna. Särskilt tydligt är detta i Sverige. Medan nio procent av föräldrarna till inrikes födda barn uppgav förekomst av mobbning, var motsvarande siffra bland barn födda utanför Sverige hela 28 procent.

Den aktuella studien utesluter att resultatet beror på andra faktorer, så som kön, bostadsort och socioekonomisk bakgrund. – Det är en anmärkningsvärd hög siffra som ger en tydlig signal om att det förebyggande mobbningsarbete som bedrivs av till exempel kuratorer behöver ses över. De har dock ofta en hög arbetsbelastning och skulle behöva mer tid per barn för att bättre kunna förebygga mobbning.

Studien ger inte svar på vilka mobbarna är eller varför just barn som är födda utanför Sverige utsätts i högre grad än andra jämnåriga. – Det vi vet om mobbning sedan tidigare är att barn som avviker från majoriteten vad gäller utseende och tal riskerar att utsättas i högre grad än andra.

Nu hoppas forskargruppen att studien kan bidra till ökad medvetenhet bland vuxna som arbetar mot mobbning. Nästa fas i forskningsprojektet är att identifiera och intervjua drabbade barn om deras livssituation. – Den här gruppen måste fångas upp eftersom mobbning kan vara skadligt och effekterna långtgående, både för den psykiska och fysiska hälsan, säger Ylva Bjereld.

FAKTA
Forskningsstudien Differences in prevalence of bullying victimization between native and immigrant children in the Nordic countries: a parent-reported serial cross-sectional study besvarades av föräldrartill 7 107 barn i åldrarna 7-13, bosatta i Sverige, Norge, Danmark, Finaland och Island. Bakom studien står en forskargrupp från Institutionen för socialt arbete, Sahlgrenska akademin och Nordic School of Public Health.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera