Artikel från Mälardalens universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 december 2014

Tidsbrist och kommunikation hinder för innovation

Forskning vid Mälardalens högskola (MDH) visar att det finns hinder för innovation inom kommunala verksamheter i form av gamla strukturer och arbetssätt men också i anställdas brist på tid. I längden kan detta innebära konsekvenser för verksamheternas utveckling och att tjänsterna svarar sämre mot medborgarnas behov.

– Syftet med studien var att undersöka vad som sker när kommunernas välfärdstjänster, som till exempel äldreomsorg, vill bli innovativa och vilken potential som finns för dem att bli det. Detta mot en bakgrund av att det ofta sägs att innovation är centralt för offentlig verksamhet, säger Thomas Wihlman, doktor inom arbetslivsvetenskap på MDH.

Studien bygger på intervjuer med anställda och chefer i fyra svenska kommuner i Mellansverige samt studier av visioner, innovationspolicyer och måldokument på både nationell och kommunal nivå. Resultaten visar att det finns skillnader i synen på och tankar om vad som kan uppnås med innovation mellan olika nivåer i en organisation. De högsta cheferna betonade vikten av innovation, men såg hinder för den i form av gamla strukturer och arbetssätt men också i anställdas brist på tid för innovation.

– Det är inte så enkelt som att bara skriva en innovationspolicy och sedan bli innovativ. Innovation är ett svårt begrepp att skapa samsyn om i en organisation. Dessutom är chefer olika och de agerar olika, även inom en organisation. Men det råder ingen tvekan om att det finns kunskap, engagemang och idéer hos medarbetare som skulle kunna utnyttjas bättre, säger Thomas Wihlman. 

I undersökningen framkom det även att medarbetarnas innovationer inte heller erkändes av den högsta ledningen, vilket kan bero på att de uppfattar innovation på ett annat sätt än mellanchefer och medarbetare. Medarbetarna själva såg möjligheter till innovation, men också hinder, till exempel brist på tid och intern kommunikation.

– Eftersom forskningen om innovation i den offentliga sektorn, inte minst i samband med den svenska välfärdssektorn, är begränsad, finns ingen vägledning för de chefer och medarbetare som praktiskt hanterar innovation. Jag hoppas kunna inspirera till fortsatt forskning inom området men också till att man i kommunala verksamheter diskuterar vad man vill uppnå med innovation. Innovation kan utveckla och stärka kommunala tjänster, till nytta för både invånarna och samhället i stort, säger Thomas Wihlman.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera