Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 december 2014

Dagligvaruhandelns samhällsengagemang under luppen

Svensk dagligvaruhandel visar samhällsansvar genom att ge kunderna en möjlighet att välja varor utifrån till exempel etiska eller miljömässiga aspekter, och genom samarbeten med ideella organisationer.

Idag krävs det i allt högre grad att näringsidkare tar ansvar för missförhållanden som direkt eller indirekt är knutna till deras verksamheter. Flera lokala och globala hållbarhetsfrågor, såsom klimatförändringar, livsmedelssäkerhet och folkhälsa, har en stark koppling till livsmedelsproduktion och matvanor. Frågorna är ofta komplexa och bygger på värdekonflikter mellan olika intressenter, och de kan därför inte lösas isolerat. En nyckelposition i livsmedelskedjan har dagligvaruhandeln – ledet mellan producenter och konsumenter.

Julia Rotter från SLU har i sitt doktorsarbete undersökt hur den svenska dagligvaruhandeln har närmat sig frågan om företagens samhällsansvar*, eller corporate social responsibility (CSR), som det också kallas. Det handlar om hur olika kedjor har valt att utöka sitt samhällsengagemang, och vilken roll samarbeten med utomstående aktörer har haft. Fallstudierna rör företagen ICA, Axfood och Coop, samt organisationer såsom Rädda Barnen, Världsnaturfonden och Naturskyddsföreningen.

Enligt Julia Rotter kan man se det som att dagligvaruhandeln erbjuder kunderna upplysningar och en möjlighet att väga in etiska, miljömässiga eller samhälleliga aspekter när de gör sina inköp.

Handeln tycks dessutom ta ansvar för frågor som är direkt eller indirekt kopplade till deras verksamhet genom samarbeten, som sträcker sig från intressentdialoger till flerpartsinitiativ. Ansvarstagandet kan ses som en gemensam strävan i samarbeten mellan företag, organisationer och samhället i stort, snarare än att vara kopplat till enskilda aktörer.

– En brist i de samarbeten jag har studerat är möjligen att konsumenterna inte har haft något inflytande på de lösningar som har diskuterats fram – deras samtycke har tagits för givet, säger Julia Rotter. I idealfallet skulle näringsliv och konsumenter driva fram förändringar tillsammans.

Julia Rotter menar att det behövs en kontinuerlig samverkan mellan marknaden, medborgarna och lagstiftningen. Det skulle bädda för ett gemensamt ansvar både för dagsaktuella problem och för de strukturella, mer komplexa problem som vi brottas med som världsmedborgare.

*) Företags samhällsansvar är ett koncept som debatteras flitigt. Per definition handlar det om det ekonomiska, juridiska, politiska, miljömässiga och sociala ansvar ett företag har gentemot sina intressenter och samhället i stort. Den traditionella synen på företagens roll i samhället är att de ska fungera som en marknadsplats och göra vinster på en arena där efterfrågan möter utbud. Men om företags samhällsansvar ska utvidgas till att även omfatta ett sådant utökat (etiskt) ansvar, väcks ofta frågor om varför och hur?

FAKTA
MSc Julia Rotter, institutionen för ekonomi, försvarar sin doktorsavhandling Responsibility and collaboration. Empirical studies of corporate social responsibility in Swedish food retail vid SLU i Uppsala. Tid: Fredagen den 12 december 2014, kl 13:00. Plats: Loftets hörsal, SLU, Ultuna, Uppsala. Opponent: Professor Tommy Jensen, institutionen för företagsekonomi, Stockholms universitet

Julia Patrizia Rotter kommer från Tyskland och har en MSc i environmental economics and management (miljöekonomi och förvaltning) från Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Hon fick sin BA (Hons) i international business från London Metropolitan University i Storbritannien.
Länk till avhandlingen (pdf): http://pub.epsilon.slu.se/11624/

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera